•  
  •  
  •  

 

Serviciul Cultura

Serviciul de Cultură Borșa își desfășoară activitatea conform Legii Așezămintelor Culturale nr. 292/2003.

Art. 11.

(1) Casa de cultură este instituţie publică, având personalitate juridică, care poate funcţiona în oraşe şi municipii, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti, sub autoritatea consiliului local.

(2) Casa de cultură, ca instituţie de interes public, având personalitate juridică, poate funcţiona în oraşe şi municipii şi în subordinea sindicatelor sau a altor organizaţii.

(3) Casa de cultură poate avea filiale în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

(4) Casa de cultură poate purta numele unei personalităţi culturale sau istorice de importanţă locală sau naţională.

(5) Atribuirea denumirii se face conform legislaţiei în vigoare, la propunerea conducerii instituţiei, cu avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 12.

(1) Casa de cultură are, în principal, următoarele obiective:

a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturalartistice şi de educaţie permanentă;
b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului naţional şi universal;
c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului;
e) difuzarea de filme artistice şi documentare;
f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi plastică;
g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă.
 

(2) Pentru exercitarea acestor atribuţii, casa de cultură iniţiază şi organizează proiecte sau programe culturale.

(3) Casa de cultură funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, avizat de direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, şi aprobat de autoritatea tutelară.

Art. 13.

(1) Conducerea casei de cultură este asigurată de un director numit prin concurs organizat de consiliul local sau, după caz, de autoritatea tutelară împreună cu direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti; din comisia de concurs vor face parte reprezentanţii consiliului local, ai autorităţii tutelare şi reprezentantul direcţiei judeţene.

(2) Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să depună la dosar, în mod obligatoriu, avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 14. - În cadrul casei de cultură se organizează un consiliu consultativ format din 7-15 membri, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat, din rândul personalităţilor culturale şi ştiinţifice reprezentantive, desemnaţi de directorul instituţiei cu avizul autorităţii tutelare.

Art. 15. - Directorul casei de cultură are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
b) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape;
c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile de profil specifice;
d) este ordonator secundar de credite;
e) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
f) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
g) informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.
 

Art. 16. - Consiliul consultativ al casei de cultură se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, se pronunţă asupra programului general de activităţi şi a priorităţilor de finanţare, precum şi asupra modului de realizare a obiectivelor propuse şi face propuneri privind schimbările necesare în structura instituţiei, care vor fi supuse aprobării autorităţii tutelare.

Prin intermediul Serviciului Cultură Borsa se asigură desfășurarea manifestărilor cultural-artistice și religioase organizate în orașul Borșa.

Șef Serviciu Cultură - Anca Sava - tel. 0746 257 386

Pagina de FACEBOOK

 facebook

 

Galerie foto:

Selectaţi anul pentru care doriţi să vedeţi activităţile noastre
Activitățile noastre pe anul 2013 Activitățile noastre pe anul 2014 Activitățile noastre pe anul 2015  

 


Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...