Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Trafic
Vizitatori: 83627, online: 1

Hotarari Consiliu Local Borsa 2015

 


H.C.L. 1/2015  - Privind  aprobarea numărului de asistenţi personali, pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2015


H.C.L. 2/2015 - Privind aprobarea criteriilor şi punctajul pentru repartizarea locuiţelor sociale şi constituirea comisiei de repartizare din oraşul Borşa pentru anul 2015


H.C.L. 3/2015 - Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2014


H.C.L. 4/2015 - Privind validarea dispoziţiei primarului, prin care s-a aprobat modificarea bugetului local pe anul 2014


H.C.L. 5/2015 - Privind modificarea art.3 din HCL 137/2014 prin care s-a stabilit scutirea de la plata taxei de salubrizare a unor categorii de persoane


H.C.L. 6/2015 - Privind acordarea avizului favorabil, în vederea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a suprafeţei de 5000 mp de teren proprietate publică a oraşului Borşa, din fondul forestier, în vederea amenajării unei cariere de piatră din teren proprietatea oraşului situat în UB I ua 11B de către SC STRADEJAIR SRL, cu sediul în Borşa, str. A.I. Cuza nr. 223A


H.C.L. 7/2015 - Privind desfăşurarea Serbărilor Zăpezii ediţia XII - a în perioada 13 - 15 februarie şi alocarea sumei de 110.000 lei pentru organizarea acestui eveniment


H.C.L. 8/2015 - Privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2014


H.C.L. 9/2015 - Privind aprobarea contului de închiriere a exerciţiului bugetar pe anul 2014 pentru S.C. TURISM SKI BORSA ,,Perla Transilvaniei"


H.C.L. 10/2015 - Privind aprobarea destinaţiei volumului de lemn pe picior din pădurile proprietatea oraşului Borşa ce urmează a se exploata în cursul anului 2015


H.C.L. 11/2015 - Privind aprobarea preţurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea oraşului pentru agenţii economici şi pentru populaţie pe anul 2015


H.C.L. 12/2015 - Privind aprobarea cantităţii de 170 mc lemn rotund, cu titlu gratuit din pădurea proprietate publică a oraşului Borşa pentru continuarea lucrărilor la bolta şi la acoperişul Bisericii aparţinând Parohiei Ortodoxe Borşa III din cota de masă lemnoasă aferentă anului 2015 


H.C.L. 13/2015 - Privind aprobarea cantităţii de 44 mc lemn rotund, cu titlu gratuit din pădurea proprietate publică a oraşului Borşa, pentru confecţionarea stranilor şi băncilor din Biserica aparţinând Parohiei Ortodoxe Repedea din cota de masă lemnoasă aferentă anului 2015


H.C.L. 14/2015 - Privind aprobarea bugetului local al oraşului Borşa pe anul 2015


H.C.L. 15/2015 - Privind acordarea cotei lunare de 500 litri carburant Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş pe anul 2015


H.C.L. 16/2015 - Privind aprobarea componenţei nominale a unităţii locale de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor în oraşul Borşa


H.C.L. 17/2015 - Privind aprobarea demarării procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Borşa, situate în extravilanul oraşului Borşa şi a loturilor zootehnice pentru păşunatul bovinelor şi ovinelor pe o perioadă de 7 ani


H.C.L. 18/2015 - Privind rectificarea bugetului local al oraşului Borşa pe anul 2015


H.C.L. 19/2015 - Privind aprobarea bugetului S.C. TURISM SKI BORSA ,,Perla Transilvaniei" pe anul 2015


H.C.L. 20/2015 - Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014 pentru Ocolul Silvic Alpina Borşa RA


H.C.L. 21/2015 - Privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borşa RA pe anul 2015


H.C.L. 22/2015 - Privind stabilirea situaţiilor în care se pot acorda ajutoare de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure în vederea aplicării prevederilor Legii 416/ 2001


H.C.L. 23/2015 - Privind aprobarea proiectului tehnic aferent investiţiei ,,Reabilitare şi Modernizare Străzi în oraşul Borşa, cartier Centru : str. Rodnei, Sânzienelor, Avram Iancu, Pietroasa, Gârlei, Albinelor, Capra Neagră " şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei


H.C.L. 24/2015 - Privind aprobarea proiectului tehnic aferent investiţiei ,,Reabilitare şi Modernizare Străzi în oraşul Borşa, cartier Vălcineţ : str. Torentului, Ferigii, Lalelelor, Stavilarului, Cimbrului, Sârca, Joseni şi Victor Babeş " şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei


H.C.L. 25/2015 - Privind aprobarea documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, valoarea şi contractul cadru pentru ,,Furnizarea materialelor pietroase pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor din proprietatea oraşului Borşa " precum şi procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


H.C.L. 26/2015 - Privind aprobarea documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, valoarea şi contractul cadru pentru ,,Furnizare servicii de transport-închiriere autobasculantă şi tatră, închiriere utilaje pentru lucrari de escavare-escavator şi buldoescavator, închiriere utilaje pentru lucrări de taluzare-cilindru şi autogreder, închiriere utilaje pentru lucrări de decopertare-buldozer, pentru lucrările de balastrare şi reparaţii curente străzi, şanţuri de pământ sau rigole carosabile, pe raza oraşului Borşa, judeţul Maramureş " precum şi procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


H.C.L. 27/2015 - Privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta Ocolitoare a Centrului CIvic al oraşului Borşa în regim stradal "


H.C.L. 28/2015 - Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Borşa a Clădirii Popotă situată pe str. Libertăţii în suprafaţă de 715 mp, cuprinsă la poziţia 199 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului aprobat prin HCL 91/2004, cu o valoare de inventar de 383 572 lei, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării lor


H.C.L. 29/2015 - Privind aprobarea cantităţii de 2000 mc de masă lemnoasă din pădurea proprietatea oraşului cu titlu gratuit unor unităţi de învăţământ din oraşul Borşa 


H.C.L. 30/2015 - Privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a oraşului Borşa şi atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren (str. Frăsinel tronson 1), în suprafaţă de 14366 mp cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziţia 3 din anexa cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Borşa, atestat prin HG 934/2002, cu destinaţia străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ şi macadam, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


H.C.L. 31/2015 - Privind includerea în domeniul public al oraşului Borşa a terenului în suprafaţă de 3048 mp din CF 53754 nr. topo. 2903, dobândit prin Decretul de expropriere nr. 218 din 1960 şi Decretul de expropriere nr. 712 din 1966, proprietatea Statului Român reprezentat prin Consiliul Popular Borşa şi identificarea, înscrierea şi atribuirea de număr cadastral pentru acest imobil, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


H.C.L. 32/2015 – Privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea şi atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent construcţiei Şcolii nr. 3 Repedea, în suprafaţă de 2851 mp cu nr. topo. 3852/1/3 care aparţine domeniului public al oraşului Borşa la poziţia 88 şi 89 din anexa cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Borşa, aprobat prin HCL 21/2001, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel    


H.C.L. 33/2015 – Privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a oraşului Borşa şi atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren (str. Apelor), în suprafaţă de 4880 mp identificat prin CF 2018, cu nr. topo. 3832/2/1 în suprafaţă de 470 mp li CF 6753 nr. topo. 3834/7/1 în suprafaţă de 4410mp cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziţia 3 din anexa cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Borşa, atestat prin HG 934/2002, cu destinaţia străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ şi macadam, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi  


H.C.L. 34/2015 – Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat şi efectuarea unui schimb de teren între suprafaţa 2328 mp, situat în Borşa Str Libertăţii identificat cu nr. Cadastral 10697, CF 52304, proprietatea oraşului Borşa cu terenul proprietatea numiţilor Schiszer Lajos Bela şi Schiszer Anna Maria în suprafaţă totală de 2195 mp, identificat cu nr. Cad. 54260 în suprafaţă de 1090 mp din CF 54260 şi nr. Cad. 54262 mp din CF 54262, necesar pentru amenajarea şi modernizarea târgului de animale din oraşul Borşa 


H.C.L. 35/2015 – Privind încheierea unui contract de comodat între oraşul Borşa şi Asociaţia Ansamblul Folcloric Cercănelul având ca obiect o încăpere, din imobilul situat în localitatea Borşa, strada Victoriei, numărul 6 judeţul Maramureş, din imobilul Casa de Cultură, făcând parte din Domeniul Public al oraşului Borşa aprobat prin HCL 32/2003 poziţia 82, înscris în Cartea Funciară nr. 54207 a oraşului Borşa, cu nr. cadastral 54207, în vederea utilizării lui de către comodatar ca sediu social. 


H.C.L. 36/2015 – Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Voluntar Salvamont Borşa 


H.C.L. 37/2015 – Privind modificarea HCL 85/2012 prin care s-au desemnat reprezentanţii din partea Consiliului Local Borşa care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Spitalului de Recuperare Borşa 


H.C.L. 38/2015 – Privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producător şi taxei pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pe anul 2015 


H.C.L. 39/2015 – Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Obiectivul Introducere în intravilan, construirea unei locuinţe D+P pe terenul în suprafaţa de 633 mp situat în extravilanul localităţii Borşa, înscris în CF 52692 nr. Cadastral 52692 situat pe strada Gârlei nr. 45 A, beneficiar Stecko Viorel şi Monica cu domiciliul în Borşa str. Repezii nr. 84 


H.C.L. 40/2015 – Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a studiului de oportunitate pentru intrarea în intravilan zona de agreement şi turism, construirea unei linii de transport pe cablu ,,Telescaun” şi amenajare pârtie în pasul Prislop 


H.C.L. 41/2015 – Privind stabiirea alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2015 pentru copiii înscrişi la ,,Creşa de Copii Borşa” 


H.C.L. 42/2015 – Privind aprobarea efectuării demersurilor pentru obţinerea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albia râului Cisla, în cazuri de urgenţă: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantităţii maxime de 2000 m3 / an,  pe anul 2015


H.C.L. 43/2015 – Privind modificarea HCL nr. 50/2014 prin care s-a aprobat înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a oraşului Borşa, a străzilor din zona Complex, respectiv str. Vişeuţ şi Brădet şi a străzilor din zona Râturi şi anume str. Ştrandului, Sânzienelor şi Vasile Alecsandri, care fac parte din domeniul public al oraşului în baza HCL 21/2001, anexa 5 poziţia 3, 4 şi 5 aprobat prin HG 934/2002, modificată prin HCL 32/2003 şi HCL 118/2012


H.C.L. 44/2015 – Privind aprobarea cantităţii de 150 mc de masă lemnoasă din pădurea proprietatea oraşului cu titlu gratuit Liceului Borşa


 H.C.L. 45/2015 – Privind aprobarea cantităţii de 80 mc de masă lemnoasă din pădurea proprietatea oraşului cu titlu gratuit Parohiei Borşa Pietroasa pentru continuarea lucrărilor de construcţie 


H.C.L. 46/2015 – Privind aprobarea cantităţii de 50 mc de masă lemnoasă din pădurea proprietatea oraşului cu titlu gratuit Parohiei Borşa Complex pentru continuarea lucrărilor de construcţie


H.C.L. 47/2015 – Privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Borşa, situate în extravilanul oraşului Borşa, pentru păşunatul bovinelor şi ovinelor şi a modelului contractului de închiriere al păşunilor


H.C.L. 48/2015 – Privind modificarea hotărârii nr. 64 / 2012 a Consiliului Local Borşa prin care s-a numit Consiliul de administraţie al SC TURISM SKI ,, Perla Transilvaniei " SRL


H.C.L. 49/2015 – Privind aprobarea proiectului tehnic aferent investiţiei ,, Reabilitare şi Modernizare Străzi în oraşil Borşa ", cartier Cercănel Complex: Str. Vâlcelelor, Teiului, Cercănel, Fântâna - Stibina, Cascada şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 


H.C.L. 50/2015 – Privind aprobarea proiectului tehnic aferent investiţiei ,, Reabilitare şi Modernizare Străzi în oraşil Borşa ", cartier Peco Poiană: Str. Gruiul lui Dan, Valea Ilei, Rândunelelor, Crângului, Frăsinel, Armoniei, Dimineţii, Comarnici, Valea Poienii, Doamnei, Vulturilor, Mugurilor, Pepinierei, Corha Dulii, Primăverii, Ciocârliei, Birţ  şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 


H.C.L. 51/2015 – Privind aprobarea proiectului tehnic aferent investiţiei ,, Reabilitare şi Modernizare Străzi în oraşil Borşa ", cartier Rotundu Baia Borşa: Str. Filonului, Energiei, Luceafărului, Garoafei, Dealul Râşilor şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 


H.C.L. 52/2015 – Privind aprobarea proiectului tehnic aferent investiţiei ,, Reabilitare şi Modernizare Străzi în oraşil Borşa ", cartier Gară: Str. Valea Hotarului, Eroilor, Bujorului, Pârâului, Văilor, Forestierilor, Faţa Gării, Ţapinarilor şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 


H.C.L. 53/2015 – Privind modificarea orarului de circulaţie prevăzut în contractele de concesiune ale serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe rutele Cetru - Baia Borşa şi Centru - Gară Borşa


H.C.L. 54/2015 – Privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale aparţinând domeniului public al oraşului Borşa


H.C.L. 55/2015 – Privind modificarea H.C.L. 133/2014 prin care s-au aprobat înlesniri de la plata obligaţiilor fiscale pe anul 2014


H.C.L. 56/2015 – Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Creşa de Copii Borşa din subordinea Consiliului Local al oraşului Borşa, pentru anul şcolar 2015-2016


H.C.L. 57/2015 – Privind aprobarea regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicole cu masa maxima autorizată de peste 6.5 tone pe Drumul Comunal 8 Baia Borşa care are restricţii de tonaj şi aprobarea nivelului taxelor percepute pentru eliberarea autorizatiilor de liberă trecere


H.C.L. 58/2015 – Privind modificarea orarului de circulaţie prevăzut în contractele de concesiune ale serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe rutele Borşa - Complex şi Borşa - Centru - Repedea


H.C.L. 59/2015 – Privind aprobarea participării oraşului Borşa la Programul Naţional Multianual pentru proiectul ,, Reabilitarea termică a blocului de locuinţe Str. Independenţei, Nr. 4, Bloc 4


H.C.L. 60/2015 – Privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri loturi zootehnice aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Borşa, situate în extravilanul oraşului Borşa, pentru păşunatul bovinelor şi ovinelor şi a modelului contractului de închiriere al păşunilor


H.C.L. 61/2015 – Privind aprobarea Planului de ocupare a func'iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Borşa pentru anul 2015


H.C.L. 62/2015 – Privind aprobarea documentaţiei de atribuire, caietul de sarcini, valoarea pentru ,, servicii de transport cu autobasculantă şi camionetă - autoutilitară pentru lucrarile de balastrare şi reparaţii curente străzi, pe raza oraşului Borşa, judeţul Maramureş " precum şi procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


H.C.L. 63/2015 – Privind aprobarea documentaţiei de atribuire, caietul de sarcini, valoarea pentru ,, închiriere utilaje pentru lucrările de  excavare - excavator şi buldoexcavator pentru lucrarile de balastrare şi reparaţii curente străzi, şanţuri de pământ şi rigole carosabile pe raza oraşului Borşa, judeţul Maramureş " precum şi procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


H.C.L. 64/2015 – Privind aprobarea documentaţiei de atribuire, caietul de sarcini, valoarea pentru ,, închiriere utilaje pentru lucrările de  compactare şi cilindrare - cilindru şi autogreder pentru lucrarile de balastrare şi reparaţii curente străzi, Borşa, judeţul Maramureş " precum şi procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


H.C.L. 65/2015  – Privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a oraşului Borşa şi atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafaţă de 150 mp cuprins în domeniul public fără date de CF, imobil înscris la poziţia 159 din anexa la HCL 32/2003 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Borşa, identificat ca ,,teren lângă Palacz" , conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel  


H.C.L. 66/2015 – Privind completarea poziţiei 3 din anexa la HCL 32/2003 prin care s-a aprobat reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Borşa, în sensul că se introduce un nou tronson al str. Valea Hotarului cu lungimea de 48 ml şi lăţimea de  3 ml, în suprafată de 144 mp


H.C.L. 67/2015 – Privind modificarea  HCL 95/2009 privind trecerea din domeniul public îm domeniul privat al oraşului Borşa şi concesionarea directă a suprafeţei de 34.6 mp teren situat în oraşul Borşa str. Aleea Tineretului, identificat cu nr. topo. 732/3/2/3, înscris în CF 8711, la SC DUMAS EMIRO SRL, în scopul extinderii spaţiului comercial, situat pe strada Aleea Tineretului bl. IF, ap. 2


H.C.L. 68/2015 – Privind completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2012 prin care s-au atribuit denumiri de străzi şi s-au modificat poziţiile 3,4,5 din anexa la HCL 32/2003 prin care s-au aprobat reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Borşa, în sensul că se introduce un nou tronson al str. Ostaşului cu lungimea de 49 ml şi lăţimea de 4 ml, în suprafaţă de 196 mp


H.C.L. 69/2015 – Privind conferirea post-mortem a titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE d-lui profesor Danci Sergiu pentru merite deosebite în activitatea profesională


H.C.L. 70/2015 – Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2015


H.C.L.71/2015  – Privind aprobarea documentației de atribuire, caietul de sarcini, valoarea pentru ,,închiriere utilaje cu operator - buldozer" pentru lucrările de balastrare și reparații curente străzi, șanțuri de pământ sau rigole carosabile pe raza orașului Borșa, județul Maramureș, precum și procedura de atribuire a contractului de achiziție publică


H.C.L. 72/2015 – Privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 13547/2007 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Șandru Gavrila cu domiciliu în orașul Borșa str. Unirii nr. 35C având ca obiect închirierea pășunii Piciorul Caprii


H.C.L. 73/2015 – Privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6699/2011 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Grec Ionel cu domiciliul în Borșa str. Dreptății nr. 8A având ca obiect închirierea pășunii Jneapănul Bălăsânii


H.C.L. 74/2015 – Privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent construcției Școlii nr. 3 Repedea, în suprafață de 2851 mp cu nr. topo. 3859/1/3 CF 2025 care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 88 și 89 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 21/2001, atesta prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


H.C.L. 75/2015 – Pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea sporului pentru condiții periculoase  sau vătămătoare de până la 15% din salarul de bază, personalului contractual din cadrul Creșei Borșa


H.C.L. 76/2015 – Privind modificarea și completarea HCL 57/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizațiilor de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 6,5 tone pe Drumul Comunal 8 Baia Borșa care are restricții de tonaj și aprobarea nivelului taxelor percepute pentru eliberarea autorizației de liberă trecere


H.C.L. 77/2015 – Privind mandatarea Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Alpina Borșa R.A. pentru semnarea din partea angajatorului a actului adițional la contractul individual de muncă al d-lui Hojda Iulian, pentru exercitarea funcției de șef ocol


H.C.L. 78/2015 – Privind modificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2015 și a listei de investiții


H.C.L. 79/2015 – Privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Borșa și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Borșa


H.C.L.  80/2015 – Privind revocarea hotărârii nr. 39/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectul  Introducere în intravilan, construirea unei locuinţe D+P pe terenul în suprafaţa de 633 mp situat în extravilanul localităţii Borşa, înscris în CF 52692 nr. Cadastral 52692 situat pe strada Gârlei nr. 45 A, beneficiar Stecko Viorel şi Monica cu domiciliul în Borşa str. Repezii nr. 84 și a hotărârii nr. 40/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a studiului de oportunitate pentru intrarea în intravilan zona de agreement şi turism, construirea unei linii de transport pe cablu ,,Telescaun” şi amenajare pârtie în pasul Prislop 


H.C.L. 81/2015 – Privind aprobarea alipirii imobilelor de natură teren identificate cu număr cadastral 51943, CF 51943 în suprafață de 150 mp, număr cadastral 53228, CF 53228 în suprafată de 41 mp și număr cadastral 53189, CF 53189 în suprafață de 34 mp, imobil rezultat cu număr cadastral 54213, cu suprafața totală de 225 mp conform planului de amplasament întocmit de topograf autorizat Vidam Clara și avizat de OCPI MM cu numărul 12451/07.11.2014, proprietatea orașului Borșa, făcând parte din domeniul privat, concesionat la SC Best Vet Company SRL


H.C.L. 82/2015 – Privind completarea Hotărârii Consiliului Local 32/2003 prin care s-a aprobat reinvestirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Borșa, în sensul că se introduce la poziția 3 din anexă un nou tronson al str. Sârca cu lungimea de 660 ml și lățimea de 4 ml în suprafața de 2639 mp.


H.C.L.  83/2015 – Privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, a imobilului de natură teren în suprafață de 996 mp, pentru realizarea obiectivului de utilitate publică de interes local ,, Varianta Ocolitoare a Centrului Civic al orașului Borșa în regim stradal "


H.C.L. 84/2015 – Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2015 și a listei de investiții


H.C.L.  85/2015 – Privind modificarea unor funcții publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al primarului orașului Borșa și aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Borșa și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Borșa


 H.C.L.  86/2015 – Privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de administrație al unităților de învățământ de pe raza orașului Borșa


H.C.L.  87/2015 – Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2015 și a listei de investiții  


H.C.L.  88/2015 – Privind trecerea unui imobil situat în orașul Borșa, str. Libertații nr. 175 din domeniul public al statului și din administrația DGFP Cluj Napoca - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș, în domeniul public al Orașului Borșa și în administrația Consiliului Local al orașului Borșa


 H.C.L.  89/2015 – Privind modificarea unor funcții publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al primarului orașului Borșa și aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Borșa și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Borșa, în vederea funcționării în acest imobil a unei biblioteci orășenești, a unui muzeu pentru întreaga comunitate a orașului Borșa, a unui magazin de suveniruri și a unei agenții de turism


 H.C.L.  90/2015 – Privind rectificarea bugetului S.C. TURISM SKI BORȘA ,,Perla Transilvaniei" pe anul 2015


 H.C.L.  91/2015 – Privind completarea obiectului secundar de activitate al Serviciului de Utilități Publice Borșa cu cod CAEN 3320 Instalarea mașinilor și a echipamentelor industriale


  H.C.L.  92/2015  – Privind completarea obiectului secundar de activitate al SC Turism Ski Borșa ,,Perla Transilvaniei" SRL cu cod CAEN 7912 Activități ale tur operatorilor, cod CAEN 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică și cod CAEN 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate


 H.C.L.  93/2015 – Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a delegației Primăriei Orașului Borșa în Lituania în cuantum de 3367,56 lei în vederea încheierii unui parteneriat cu orașul Rokiskis


 H.C.L.  94/2015  – Privind rectificarea bugetului local al Orașului Borșa pe anul 2015 și a listei de investiții


 H.C.L.  95/2015 – Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016


 H.C.L.  96/2015  – Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Social Multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice


 H.C.L.  97/2015 – Privind dezmembrarea, identificarea înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Lăzuci din orașul Borșa, în suprafață de 5074 mp din nr. topo. 529/15/2 din CF 470 care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 178 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


 H.C.L.  98/2015 – Privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Libertății din orașul Borșa, în suprafață de 1889 mp din nr. topo. 19/2 din CF 19 care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 167 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


 H.C.L.  99/2015 – Privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Zorilor din orașul Borșa, în suprafață de 398 mp din nr. topo. 611/2 din CF 50639 care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 172 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


H.C.L.  100/2015 - Privind trecerea unui imobil situat în orașul Borșa, str. Libertății nr. 175 din domeniul public al statului și din administrarea DGFP Cluj Napoca - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș, în domeniul public al orașului Borșa, în vederea funcționării în acest imobil a unei biblioteci orășenești, a unui muzeu pentru întreaga comunitate a orașului Borșa și Sediul Serviciului Voluntar Salvamont Borșa


 H.C.L.  101/2015  – Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din raza teritorială a oraşului Borşa pentru anul şcolar 2016-2017


 H.C.L.  102/2015 – Privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Borşa 


 H.C.L.  103/2015 – Privind stabilirea normativelor privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din parcul auto al Primăriei Oraşului Borşa 


 H.C.L.  104/2015 – Privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Pieţii din orașul Borșa, în suprafață totală de 3211 mp fără date de CF care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziţiile 3, 43 şi 160 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


H.C.L.  105/2015 - Privind încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 14185/2015 încheiat între Primăria Oraşului Borşa şi d-l Roman Şandor cu domiciliul în Oraşul Borşa str. Rapsodiei nr. 4 având ca obiect închirierea lotului zootehnic Colibi


H.C.L.  106/2015  – Privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 197 / 05.05.2005 încheiat între oraşul Borşa şi SC MAXI DAN, cu sediul în localitatea Borşa, str. Ferigei nr. 2, jud. Maramureş


 H.C.L.  107/2015 – Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru intrarea în intravilan zona de agrement şi turism, construirea unei linii de transport pe cablu ,,Telescaun" şi amenajarea pârtie în Pasul Prislop, beneficiar Timiş Toader cu domiciliul în localitatea Borşa, str. A. I. Cuza nr. 135


 H.C.L.  108/2015 – Privind rectificarea bugetului local al oraşului Borşa pe anul 2015 şi a listei de investiţii 


 H.C.L.  109/2015 – Privind rectificarea bugetului local al oraşului Borşa şi a listei de investiţii 


H.C.L.  110/2015 - Privind aprobarea anulării în procent de 73,3 % din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 Septembrie 2015, inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 Septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Borşa


H.C.L.  111/2015  – Privind aprobarea regulamentului privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Borşa


 H.C.L.  112/2015 – Privind modificarea funcţiei contractuale de consilier juridic din cadrul Compartimentului pregătire şi elaborare documente Consiliul Local


 H.C.L.  113/2015 – Privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 204/05.10.2015


 H.C.L.  114/2015 – Privind rectificarea bugetului local al oraşului Borşa pe anul 2015


H.C.L.  115/2015 - Privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE d-lui doctor STOICA IOAN


H.C.L.  116/2015 - Privind aprobarea stingerii creanţelor Primăriei Borşa datorate căte OS ALPINA Borşa RA, înregistrate până la data de 31.12.2015 cât şi a celor nefacturate şi nevalorificate până la această dată, prin compensare cu profitul net, impozite şi taxe locale datorate către bugetul local al oraşului Borşa, redevenţe, etc 
Actualizat la data de: 13/01/2016


Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...

 

poca_borsa_mm_transp