•  
 •  
 •  

 

Serviciul Stare Civila

Cererile tip sunt în format '.doc' și pot fi vizualizate și tipărite cu ajutorul programului Microsoft Word sau cu ajutorul programului Word Viewer care este disponibil gratuit pe pagina oficială a companiei Microsoft.

 
ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE

Termenul de declarare al copilului este de:

 • 15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
 • 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

Eliberarea certificatului de naștere se face doar unuia dintre părinți iar în cazul recunoașterii voluntare, doar persoanei care face recunoașterea (tatăl).

Acte necesare:

 • Certficatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • Buletinele (cărtile) de identitate ale părinților copilului (neexpirate);
 • Certificatul de căsătorie al părinților;
 • Certificatul de naștere al mamei, în cazul unui copil nerecunoscut.

În cazul nașterii unui copil, când mama nu este căsătorita și copilul este recunoscut, aceștia vor semna o declarație pe proprie răspundere în fața ofițerului de stare civilă. În cazul în care copilul este recunoscut de o persoană, cetățean străin, acesta va prezenta în mod obligatoriu Declarația de recunoaștere dată în fața unui notar public român. Eliberarea certificatului de naștere se face doar unuia dintre părinți, iar în cazul recunoașterii voluntare, doar persoanei care face recunoașterea (tatăl). Dacă nașterea copilului s-a produs în străinătate și întocmirea actului nu a fost facută la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea tutelară locală din străinatate,  întocmirea actului de naștere se face în țară la autoritatea administrației publice locale de la domiciliul părinților, după ce Ministerul de Interne verifica prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe dacă nașterea nu a fost înregistrată în străinătate. Dacă declararea nașterii se face după trecerea unui an de la naștere, actul de naștere se poate întocmi doar în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, privind încuviințarea înregistrării tardive - care trebuie să cuprindă toate datele necesare înregistrării.

 
ÎNTOCMIREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți în scris, la Primăria orasului, unde urmează să se încheie căsătoria cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea oficierii căsătoriei. Omiterea declarării unor date referitoare la starea civilă a persoanelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Acte necesare:

 • Buletinele de identitate pentru viitorii soți;
 • Certificatele de naștere în original;
 • Certificatele medicale prenupțiale (se obțin de la Centrul de Planificare Familială cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu următoarele acte: buletin de identitate, certificate de naștere, analize de sânge și raze RBW și MRF , 2 timbre fiscale și 13 lei de cuplu);
 • O taxă care se platește la depunerea actelor.

Dacă este a II-a căsătorie trebuiesc depuse și sentințe civile rămase definitive - copie, certificate deces - copie, precum și certificate de naștere ale minorilor rezultați din prima căsătorie și încredintați prin sentințe sau rămași în grija unui părinte prin decesul celuilalt.

NOTĂ: În vederea încheierii căsătoriei la Primăria oraşului Borşa - în mod obligatoriu domiciliul sau reședința unuia din viitori soți trebuie să fie în Borşa.

 
CĂSĂTORIA CU UN CETĂȚEAN STRĂIN

Încheierea căsătoriei se va face în mod obligatoriu în prezența unui traducător autorizat. Dacă cetățeanul străin este cunoscător al limbii române, va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens, dată în fața notarului public român.

Acte necesare:

Pentru cetățeanul român:

 • Buletinul de identitate;
 • Certificatul de naștere în original;
 • Certificatul medical prenupțial (se obțin de la Centrul de Planificare Familială cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu următoarele acte: buletin de identitate, certificate de naștere, analize de sânge și raze RBW și MRF , 2 timbre fiscale și 13 lei de cuplu)

Pentru cetățeanul străin:

 • Certificat prenupțial;
 • Certificat de naștere în copie autentificată de un notar public român;
 • Traducere în limba română a certificatului de naștere, autentificată de un notar public român;
 • Dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al cărui cetățean este solicitantul din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa naționala, pentru încheierea căsătoriei în România;
 • Copie xerox fila de pașaport cu foto;
 • Declarație notarială, dacă este cunoscător de limba română.

EXCEPȚIE fac cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenții care pot prezenta documente eliberate de autoritățile competente din țările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original și traducere în limba română autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania). O altă EXCEPȚIE o reprezintă cetățenii străini, ai căror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. În acest caz, aceștia vor depune o declarație pe proprie răspundere dată în fața notarului public român, privind îndeplinirea condițiilor de fond în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menționate mai sus.

 
ÎNTOCMIREA LIVRETULUI DE FAMILIE
 

Acte necesare:

 • Cerere tip (download  sau de la biroul Serviciului Stare Civilă);
 • Buletine de identitate soț, soție, copii peste 14 ani;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatele de naștere ale copiilor și părinților;
 • Un dosar.

Dacă este cazul:

 • Sentință de divorț;
 • Certificat de deces;
 • Hotărâre de încredințare sau plasament familial.

 
ÎNTOCMIREA CERTIFICATULUI DE DECES

Declarația de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația. Orice înregistrare a decesului în afara acestui termen, se face cu viza Parchetului.

EXCEPȚIE - o reprezintă decesul datorat unei sinucideri, accident sau moarte violentă, precum și în cazul găsirii unui cadavru, situație în care declarația se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.

În mod obligatoriu în aceste cazuri pe constatatorul de deces se impune viza parchetului.

Acte necesare:

 • Certificat medical constatator al decesului, corect întocmit;
 • Actul de identitate al persoanei decedate;
 • Certificate de naștere și căsătorie ale persoanei decedate;
 • Livretul militar, dacă este cazul;
 • De asemenea persoana care declara decesul va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate.

Odată cu înregistrarea decesului, declarantul va primi certificatul de deces și adeverința de înhumare, certificatele de naștere și căsătorie ale persoanei decedate, constatatorul de deces se reține precum și buletinul (cartea) de identitate pentru a fi înaintat poliției, de asemenea și Livretul militar după caz.

La înregistrarea decesului se va da declarație de moștenitori legali pentru deschiderea din oficiu de succesiune (la persoanele decedate cu domiciliul în oraşul Borşa).

 
ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE, DECES
 

Acte necesare:

Pierderea, deteriorarea, distrugerea certificatelor de stare civilă atrage sancționarea cu amendă de la 100 la 200 lei, conform Legii 479/2002.

 

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Actele cetățenilor români întocmite în străinatate, la autoritățile competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară, sau de la primirea în străinatate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere se adresează primăriei localității de domiciliu a solicitantului, sau în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinatate, primăriei localității în raza căreia a avut ultimul domiciliu în țară.

Acte necesare:

 • Cerere tip (download sau de la biroul Serviciului Stare Civilă);
 • Certificat sau extras al actului ce solicită a fi transcris, original;
 • Copie autentificată de la un notar public român a certificatului, extrasului, ce solicită a fi transcris;
 • 2 Traduceri în limba română a certificatului, extrasului ce solicită a fi transcris, autentificate de un notar public român;
 • Pentru transcrierea certificatului de naștere, pentru minori rugăm depunerea la documentație și a unei declarații notariale dată de celălalt parinte față de cel ce depune cererea, că este de acord cu transcrierea (unde tatal este cetățean străin).

Eliberarea certificatului se face persoanei care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului sau extrasului depus.

Depunerea și respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi făcute și de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în țară de un notar public român, sau făcută în străinătate și vizată de oficiul consular român din statul de reședință.

 VEZI PROGRAMARE CĂSĂTORII

CONTACT:

Tel. 0262/342.322 ;

 • int. 108 - Stare civila.

Fax. 0262/342.864.
Email: grec.silvia@yahoo.com
          groza_mirela@yahoo.com

 
PROGRAM  CU PUBLICUL:
Stare civila:

 • Luni – Vineri:  08.00 – 16.00
 • Pauza de masa: 12.00 – 12.30

PERSONAL

 • GREC SILVIA-GEORGETA  - Inspector Stare civila;
 • GROZA MIRELA-RODICA - Inspector Stare civila.

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...