Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Trafic
Vizitatori: 83628, online: 1

Hotarari Consiliu Local Borsa 2016

 H.C.L. 1/2016 - Privind desfăşurarea Serbărilor Zăpezii ediţia a XIII-a în perioada 13-14 Februarie şi alocarea sumei de 140 000 lei pentru desfăşurarea acestui eveniment


H.C.L. 2/2016 - Privind modificarea art. 10 din H.C.L. 95/2015 privins stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016


H.C.L. 3/2016 - Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Borşa pentru anul 2016


H.C.L. 4/2016 - Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei de urbanism a Planului Urbanistic Zonal pentru intarea în intravilan pentru Casa de vacanţă şi Pescărie, beneficiar Danci Constantinescu Maria Alina cu domiciliul în localitatea Borşa, str. 22 Decembrie nr. 42


H.C.L. 5/2016 - Privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe ,,Stâna Puzdrea Borşenească" cu o valoare de inventar 6 387,42 lei şi ,,Stâna Caserie" de pe păşunea Streja cu o valore de inventar de 3 850,63 lei


H.C.L. 6/2016 - Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015


H.C.L. 7/2016 - Privind aprobarea bugetului local al oraşului Borşa pe anul 2016


H.C.L. 8/2016 - Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015 pentru Ocolul SIlvic Alpina Borşa RA


H.C.L. 9/2016 - Privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borşa RA pe anul 2016


H.C.L. 10/2016 - Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015 pentru SC Turism Schi Borşa Perla Transilvaniei SRL


H.C.L. 11/2016 - Privind aprobarea bugetului SC Turism Schi Borşa Perla Transilvaniei pe anul 2016


H.C.L. 12/2016 - Privind rezilierea cu acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 173/2003 încheiat între oraşul Borşa şi SC INVINCIBIL SRL, având ca obiect suprafaţa de 52 mp, identificaţi în CF 54630 cu nr. topo 764/2/1


H.C.L. 13/2016 - Privind micşorarea de la suprafaţa de 1328 mp la suprafaţa de 685 şi atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren situat pe str. Victoriei din oraşul Borşa, care aparţine domeniului public al oraşului Borşa la poziţia 193 din anexa cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Borşa, aprobat prin HCL 32/2003, în suprafaţă de 685 mp din CF 50258 cu următoarele nr. topo: nr. topo 750/2/1, nr. topo 751/2/1, nr. topo 750/2/2, nr. topo 751/2/2, nr. topo 764/3, nr. topo 648/2, nr. topo 648/1 conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniei Ionel


H.C.L. 14/2016 - Privind dezmembrarea şi atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren situat pe str. Victoriei nr. 2 A din oraşul Borşa, în suprafaţă de 21 mp, identificat cu nr. topo 636/c/1 din CF 51521 proprietatea oraşului Borşa, aparţinând domeniului public al oraşului Borşa la poziţia 172 din HCL 25/2001 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Borşa, atestată prin HG 934/2002 conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


H.C.L. 15/2016 - Privind acordarea normei de hrană pentru personalul Serviciului Poliţie Locală din cadrul Primăriei Oraşului Borşa 


H.C.L. 16/2016 - Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) judeţul Maramureş, a regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru judeţul Maramureş şi a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului


H.C.L. 17/2016 - Privind aprobarea reactualizării zonării fiscale a teritoriului oraşului Borşa aprobat prin HCL 93/2004


H.C.L. 18/2016 - Privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2016


H.C.L. 19/2016 - Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016


H.C.L. 20/2016 - Privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate


H.C.L. 21/2016 - Privind rectificarea bugetului local al oraşului Borşa pe anul 2016


H.C.L. 22/2016 - Privind aprobarea efectuării demersurilor pentru obţinerea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albia râului Cisla, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refarerii acestora, în limita cantităţii maxime de 2000 m3/an, pe anul 2016.


H.C.L. 23/2016 - Privind aprobarea destinaţiei volumului de lemn pe picior din pădurile proprietatea oraşului Borşa ce urmează a se exploata în cursul anului 2016


H.C.L. 24/2016 - Privind preţurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea oraşului pentru agenţii economici şi pentru populaţie pe anul 2016


H.C.L. 25/2016 - Privind dezmembrarea şi atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Ştrandului Nr. 9 din oraşul Borşa în suprafaţă de 13 mp identificat cu nr. topo. 710/3/3/11 din CF 54372 proprietatea oraşului Borşa, aparţinând domeniului public al oraşului la poziţia 172 din HCL 25/2001 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Borşa, atestată prin HG 934/2002 conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Babici Anişoara


H.C.L. 26/2016 - Privind aprobarea contractului de cesiune privitor la contractul de închiriere nr. 12829/ 09.05.2015 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-na Grec Viorica având ca obiect închirierea pășunii Puzdrea Borșenească


H.C.L. 27/2016 - Privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 14873/ 2015 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Dancs Viorel  cu domiciliul în orașul Borșa, str. Dealul lui Șimon nr. 13B având ca obiect închirierea pășunii Stâna lui Vartic


H.C.L. 28/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016 și a listei de investiții


H.C.L. 29/2016 - Privind împuternicirea d-nei Bradea Lavinia ocupând funcția pubică de conducere de Șef Serviciu Asistență Socială și Autoritate Tutelară pe contul deschis pe numele d-nei Mihali Ioana pusă sub interdicție prin sentința civilă nr. 1745/2015 prin care s-a desemnat în calitate de tutore Consiliul Local


H.C.L. 30/2016 - Privind modificarea funcției publice de execuție de Inspector clasa I grad profesional Asistent din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, în Inspector clasa I grad profesional Superior


H.C.L. 31/2016 - Privind alegerea Comisiei de Validare


H.C.L. 32/2016 - Privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului Local Borșa


H.C.L. 33/2016 - Privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al orașului Borșa


H.C.L. 34/2016 - Privind alegerea președintelui de ședință


H.C.L. 35/2016 - Privind alegerea viceprimarului orașului Borșa


H.C.L. 36/2016 - Privind încetarea mandatului de consilier a domnului Ștețco Lazăr, înainte de termen, prin demisie


H.C.L. 37/2016 - Privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Mihali Vasile Sorin din partea Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliului Local Borșa


H.C.L. 38/2016 - Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Borșa


H.C.L. 39/2016 - Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate


H.C.L. 40/2016 - Privind apartamentarea în 40 de unități individuale și atribuirea de numere cadastrale pentru imobilul de natură construcție, cu destinație bloc de locuințe G1G2 situat pe strada Zorilor din orașul Borșa, în suprafață de 634 mp, identificat cu nr. Cad.54209-C1 proprietatea statului Român, conform referatului de apartamentare nr. 3222 din 21.04.2015 al OCPI Maramureș


H.C.L. 41/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016


H.C.L. 42/2016 - Privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2015 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și modificare străzi în orașul Borșa cartier Centru: Str. Rodnei, Sânzienelor, Avram Iancu, Pietroasa, Gârlei, Albinelor, Capra Neagră"


H.C.L. 43/2016 - Privind stabilirea criteriilor privind desemnarea unor membrii în Consiliul de administrație al Ocolul Silvic Alpina Borșa RA


H.C.L. 44/2016 - Privind stabilirea criteriilor privind desemnarea unor membrii în Consiliul de administrație al S.C. TURISM SKI BORȘA ,,Perla Transilvaniei" SRL


H.C.L. 45/2016 - Privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliul de administrație al unităților de învățământ de pe raza orașului Borșa


H.C.L. 46/2016 - Privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Borșa


H.C.L. 47/2016 - Privind desemnarea membrilor din Consiliul de administrație al Ocolul Silvic Alpina Borșa RA


H.C.L. 48/2016 - Privind modificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016


H.C.L. 49/2016 - Privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local pentru investiția ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartier Centru: Str. Rodnei, Sânzienelor, Avram Iancu, Pietroasa, Gârlei, Albinelor, Capra Neagră"


H.C.L. 50/2016 - Privind alipirea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Victoriei nr. 2A din orașul Borșa compus din imobilul în suprafață de 100 mp identificat cu nr. cadastral 54336 din CF 54336 și imobilul în suprafață de 21 mp identificat cu nr. cadastral 54720 din CF 54720 proprietatea orașului Borșa, concesionat în favoarea SC MAXI DAN SRL conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


H.C.L. 51/2016 - Privind modificarea HCL 26/2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Borșa și concesionarea directă a suprafeței de 26 mp, teren situat în orașul Borșa str. Ștandului, identificat cu nr. topo. 996/3/3 înscirs în CF 8711, d-nei Hotico Laura Elena căsătorită Roman, cu domiciliul în Borșa str. Ștrandului bl. B1 ap. 30, în scopul extinderii spațiului comercial situat la parter, str. Ștrandului bl. B1 ap. 30


H.C.L. 52/2016 - Privind dezlipirea imobilului de natură teren, identificat cu nr. topo. 769/6/4/2 din CF 51514 (vechi 8711) proprietatea publică a orașului cuprinsă în domeniul public la poziția nr. 172 la HCL 32/2003 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Borșa și concesionarea directă a suprafeței de 31 mp situat în orașul Borșa str. Decebal, identificat cu nr. topo.  769/6/4/2 din CF 51514 (vechi 8711), domnului Carabeti Bogdan Grigore, cu domiciliul în Borșa str. Vasile Alecsandri nr. 112A în scopul extinderii spațiului comercial situat pe str. Decebal bl. 40 sc. B ap. 23


H.C.L. 53/2016 - Privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral, pentru imobilul de natură teren situat pe str. Libertății din orașul Borșa în suprafață de 1889 mp, cu nr. topo. 15/2 din CF 19, care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 167 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratana Daniel Ionel


H.C.L. 54/2016 - Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat și concesionarea directă a suprafeței de 21 mp teren situat în orașul Borșa str. Victoriei, identificat cu nr. topo. 628/2/2/5 din CF nr. vechi 871 la SC. Madalina SRL cu sediul în Borșa str. 22 Decembrie nr. 42, în scopul extinderii spațiului comercial existent conform contractului de concesiune nr. 218/2006


H.C.L. 55/2016 - Privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2015 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartiei Centru: str. Rodnei, Sânzienelor, Avram Iancu, Pietrosa, Gârlei, Albinelor, Capra Neagră"


H.C.L. 56/2016 - Privind aprobarea cotei de cofinanțare de la bugetul local pentru investiția ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartiei Centru: str. Rodnei, Sânzienelor, Avram Iancu, Pietrosa, Gârlei, Albinelor, Capra Neagră"


H.C.L. 57/2016 - Privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Decebal din orașul Borșa în suprafață totală de 2656 mp, aferent Școlii Nr. 9 Borșa fără date de CF și pentru imobilul de natură construcție în suprafață de 925 mp cu regim de înălțime P+E care aparține domeniului public al orașului Borșa  la poziția 108 și 109 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa aprobat prin HCL 25/2001, modificat prin HCL 32/2003, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel


H.C.L. 58/2016 - Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Intrare în intravilan zona de agrement și turism, construirea unei linii de transport prin cablu ,,Telescaun" și amenajare pârtie în Pasul Prislop


H.C.L. 59/2016 - Privind înscrierea și atribuirea de număr cadastral, pentru imobilul de natură teren situat pe str. Victoriei din orașul Borșa în suprafață de 52 mp, identificat în CF 54630 cu nr. topo. 764/2/1, care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 193 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 32/2003, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel


H.C.L. 60/2016 - Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal pentru construire Sala de Evenimente Parter, în scopul schimbării zonei funcționale din zona de locuințe individuale în zona pentru turism și servicii, beneficiar Roman Ion cu domiciliul în localitatea Borșa str. Repezii nr. 48A


H.C.L. 61/2016 - Privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Rodnei, în suprafață de 6749 mp, cuprin în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


H.C.L. 62/2016 - Privind dezlipirea imobilului de natură teren identificat cu nr. topo. 769/6/4/2 din CF 51514 (vechi 8711), proprietatea publică a orașului cuprinsă în domeniul public la poziția 172 din HCL 32/2003 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Borșa și concesionarea directă a suprafeței de 34 mp situat în orașul Borșa str. Decebal, identificat cu nr. topo.  769/6/4/2 din CF 51514 (vechi 8711), domnului Carabeti Bogdan Grigore, cu domiciliul în Borșa str. Vasile Alecsandri nr. 112A în scopul extinderii spațiului comercial situat pe str. Decebal bl. 40 sc. B ap. 23


H.C.L. 63/2016 - Privind modificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016


H.C.L. 64/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016 și a listei de investiții


H.C.L. 65/2016 - Privind înscrierea dreptului de proprietate a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafață de 101 mp, identificată cu nr. topo. 707/2/2 din CF 54245, în nr. topo 707/2/3 în suprafață de 12 mp și în nr. topo. 707/2/4 cu suprafață de 89 mp, proprietatea publică a orașului cuprinsă în domeniul public la poziția 172 din HCL 25/2001 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Borșa și concesionare directă a suprafeței de 12 mp teren situat în orașul Borșa Aleea Tineretului, identificat cu nr. topo. 702/2/3 din CF 54245 la SC PROD COM TUR SRL, cu sediul în orașul Borșa str. Aleea Tineretului nr. 7 în scopul extinderii spațiului comercial situat la parter, în vederea construirii unei centrale termice


H.C.L. 66/2016 - Privind dezmembrarea și atribuirea de nr. cadastrale pentru imobilele de natură teren în suprafață totală de 122721 mp situate în Pasul Prislop proprietatea orașului Borșa conform Ordinului Prefectului nr. 6513 din 28.07.1993, cu destinația pășune comunală, identificate în CF 50059 din nr. topo 7321/b/1/9/74/27/16 și din nr. topo. 7321/b/1/9/74/27/13 conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel


H.C.L. 67/2016 - Privind concesionarea directă a suprafeței de 1 ha teren situat în orașul Borșa, în locul numit Prislop aparținând domeniului privat al orașului Borșa, identificat cu nr. topo. 7321/b/1/9/74/27/16 din CF 50059 la cererea domnului Timiș Toader cu domiciliul în Borșa str. A.I.Cuza nr. 135, în scopul extinderii construcțiilor pe terenuri alăturate pe o perioadă de 49 ani în vederea realizării obiectivului zona de agrement și turism, construirea unei linii de transport pe cablu ,,Telescaun" și amenajare pârtie în Pasul Prislop


H.C.L. 68/2016 - Privind înscrierea dreptului de proprietate în favoarea orașului Borșa pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Victoriei nr. 2A din orașul Borșa în suprafață de 100 mp, identificat cu nr. cadastral 54336 din CF 54336 proprietatea orașului Borșa, concesionat în favoarea SC MAXI DAN SRL, aparținând domeniului public al orașului la poziția 172 din HCL 25/2001 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Borșa, atestată prin HG 934/2002


H.C.L. 69/2016 - Privind modificarea și completarea HCL 65/2015 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafață de 150 mp cuprins în domeniul public, fără date de CF, imobil înscris la poziția 159 din  anexa la HCL 32/2003 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, identificat ca teren lângă ,,Palancz" conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Ratanu Daniel Ionel


H.C.L. 70/2016 - Privind aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între orașul Borșa, județul Maramureș din România și Orașul Asolo, Regiunea Veneto din Republica Italia


H.C.L. 71/2016 - Privind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului Borșa, județul Maramureș în perioada 2016-2020"


H.C.L. 72/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016 și a listei de investiții


H.C.L. 73/2016 - Privind aprobarea înființării ,,Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Borșa" în structura organizatorică a orașului Borșa


H.C.L. 74/2016 - Privind modificarea art. 2 din HCL 2/2015 prin care s-a desemnat comisia de repartizare a locuințelor sociale în orașul Borșa


H.C.L. 75/2016 - Privind mandatarea primarului orașului Borșa să înainteze o propunere în vederea modificării punctului 4 din art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2014 privind instituirea unor măsuri și a unor restricții de circulație pe raza orașului Borșa și obținerii avizului Poliției Rutiere pentru amenajarea unor stații pentru sosirea/plecarea mijloacelor de transport persoane care va fi marcată și semnalizată corespunzător.


H.C.L. 76/2016 - Privind aprobarea alocării sumei de 200.000 LEI Spitalului de Recuperare Borșa în vederea punerii în funcțiune a tomografului și efectuării unor lucrari de reabilitare


H.C.L. 77/2016 - Privind aprobarea alocării unor sume de bani, unor unități de învățământ preuniversitar din orașul Borșa, în vederea efectuării unor lucrări de construcție sau reabilitare


H.C.L. 78/2016 - Privind validarea mandatului de consilier al doamnei Tomoioagă Antonia din partea Partidului Social Democrat în cadrul Consiliului Local Borșa


H.C.L. 79/2016 - Privind validarea mandatului de consilier al domnului Venczel Attila Sorin din partea Partidului Social Democrat în cadrul Consiliului Local Borșa


H.C.L. 80/2016 - Privind desemnarea membrilor din Consiliul de Administrație al Ocolul Silvic Alpina Borșa RA


H.C.L. 81/2016 - Privind propunerea de numire a unui șef de ocol interimar la Ocolul Silvic Alpina Borșa RA până la definitivarea procedurii de numire definitivă a unei persoane pe acestă funcție


H.C.L. 82/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016


H.C.L. 83/2016 - Privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC TURISM SKI BORȘA" PERLA TRANSILVANIEI " SRL


H.C.L. 84/2016 - Privind mandatarea primarului orașului Borșa să facă demersurile necesare în vederea demarării lucrărilor din cadrul proiectului Telegondola Debreiabila


H.C.L. 85/2016 - Privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către orașul Borșa a proiectului "EDU @ 1000 Șanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borșa și Vișeu de Sus"


H.C.L. 86/2016 - Privind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Borșa, județul Maramureș, în perioada 2016-2020"


H.C.L. 87/2016 - Privind aprobarea Proiectului și a cheltuielilor legate de Proiectul ,,Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S+P+4E, Strada Aleea Tineretului Nr. 7, Bl. A7-A8, Oraș Borșa, Jud. Maramureș; Strada Independenței Bl. 4 Cartier Baia Borșa, Oraș Borșa, Jud. Maramureș" Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A ,,Clădiri rezidențiale" Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1


H.C.L. 88/2016 - Privind aprobarea alipirii imobilelor de natură teren identificate cu număr cadastral 50258 din CF50258 în suprafață de 685 mp și număr cadastral 55258 din CF 55258 în suprafață de 52 mp, imobil rezultat cu număr cadastral 55319 cu suprafață totală de 737 mp, conform planului de amplasament întocmit de topograf autorizat Botos Alexandru și referatul de admitere eliberat de OCPI MM cu nr. 10038/04.11.2016, proprietatea orșului Borșa


H.C.L. 89/2016 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Punct Salvamont, Puncte de observare, filmare, fotografiere și Refugiu Montan" faza Studiu de fezabilitate


H.C.L. 90/2016 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Punct Salvamont, Puncte de observare, filmare, fotografiere și Refugiu Montan" faza Proiect Tehnic


H.C.L. 91/2016 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Post Salvamont, Puncte de observare/ filmare/ fotografiere și Refugiu Montan în Orașul Borșa, județul Maramureș" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1, nr. apelul de proiecte 1


H.C.L. 92/2016 - Privind modificarea HCL nr. 39/2016 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate


H.C.L. 93/2016 - Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017


H.C.L. 94/2016 - Privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului și terenului aferent aparținând Școlii nr. 7 Baia Borșa Corp C


H.C.L. 95/2016 - Privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului și terenului situat pe str. Victoriei, aparținând Grădiniței cu program normal nr. 9


H.C.L. 96/2016 - Privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului și terenului aferent aparținând Școlii de 4 ani Runc


H.C.L. 97/2016 - Privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului și terenului aferent aparținând Școlii nr. 7 Baia Borșa Corp B


H.C.L. 98/2016 - Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Borșa pentru anul 2017


H.C.L. 99/2016 - Privind modificarea HCL 46/2016 privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliul de Administrație al Spitalului de Recuperare Borșa


H.C.L. 100/2016 - Privind modificarea HCL 45/2016 privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliului de Administrație al unităților de învățământ de pe raza orașului Borșa


H.C.L. 101/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016


H.C.L. 102/2016 - Privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafață de 15 mp identificat cu nr. topo 769/6/4/4 din CF 5151, aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 172 din HCL 25/2001 și trecerea din domeniul public în domeniul privat și concesionarea directă a suprafeței de 15 mp teren situat în orașul Borșa, str. Decebal, identificat cu nr. topo 769/6/4/4 din CF 51514 la D-l Danci Gheorghe și soția Danci Alina Despina cu domiciliul în Borșa, str. Cosașului nr. 2 în scopul extinderii spațiului comercial existent


H.C.L. 103/2016 - Privind modificarea HCL 26/2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și concesionarea directă a suprafeței de 26 mp teren situat în orașul Borșa, str. Ștrandului, identificat cu nr. topo 996/3/3 înscris în CF 8711, d-nei Hotico Laura Elena, căsătorită Roman cu domiciliul în Borșa, str. Ștrandului bl. B1 ap. 30, în scopul extinderii spațiului comercial, situat la parter str. Ștrandului bl. B1 ap. 30


H.C.L. 104/2016 - Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din raza teritorială a orașului Borșa pentru anul școlar 2017 - 2018


H.C.L. 105/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016


H.C.L. 106/2016 - Privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Consiliului Local al orașului Borșa în cauza nr. 4669/2/2016 având ca obiect anularea Deciziei nr. 36/22.01.2016 emisă de către MDRAP prin care s-a aplicat o corecție financiară de 5% la contractul de finanțare având ca obiect Reabilitarea Drumului DC 8 Borsa aflată pe rolul Curții de Apel București, secția de contencios administrativ


H.C.L. 107/2016 - Privind aprobarea transmiterii fără plată a imobilizărilor corporale în curs de execuție la valoarea justă de 38.907.744,96 lei aferente Proiectului de investiții Telegondola Debraiabila cu Vehicule de 8 locuri de la SC Turism Ski Borșa ,,Perla Transilvaniei" SRL, în patrimoniul orașului Borșa 


H.C.L. 108/2016 - Privind trecerea unui imobil situat în orașul Borșa, str. Libertății nr. 44 din domeniul public al statului și administrarea DGRFP Cluj-Napoca-Administrația Județeană a Finanțelor publice Maramureș, în domeniul public al Orașului Borșa, în vederea funcționării în acest imobil a unei biblioteci orășenești, a unui muzeu pentru întreaga comunitate a orașului Borșa și sediul Serviciului Voluntar Salvamont Borșa 


H.C.L. 109/2016 - Privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2016


H.C.L. 110/2016 - Privind trecerea din domeniul public al orașului Borșa în domeniul privat și concesionarea directă pe o perioadă de 15 ani a spațiilor în care funcționează cabinete medicale


H.C.L. 111/2016 - Privind încheierea unui contract de comodat între orașul Borșa în calitate de comodant și Spitalul de recuperare Borșa în calitate de comodatar, având ca obiect autoturismul Dacia Logan Ambition, cu nr. de înmatriculare MM 09 WWO, an fabricație 2005, identificat cu seria de caroserie UU1LSDABH35061167


H.C.L. 112/2016 - Privind completarea HCL 118/2012 prin care s-au atribuit denumiri de străzi și s-au modificat pozițiile 3,4,5 din anexa la HCL 32/2003 prin care s-a aprobat reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Borșa, în sensul că se introduce un nou tronson al str. Afinilor cu lungimea de 522 ml și lățimea medie de 4 ml, în suprafață de 2237,6 mpActualizat la data de: 04/02/2020


Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...

 

poca_borsa_mm_transp