•  
 •  
 •  

 

Serviciul Urbanism

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Acte normative :

 • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001. 

Acte necesare:

 • Cerere tip conform ordinului;
 • Extras CF în original (cu valabilitate de 30 de zile);
 • Schița cadastrală vizată de OCOT (Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Maramureș), întocmită de un topograf autorizat;
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situație;
 • Memoriu tehnic justificativ (date tehnice, destinația, echiparea cu utilități);
 • Chitanța de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;
 • Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării.

NOTÃ: Documentația se va prezenta în două exemplare.

 
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Acte normative :

 • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001.

Acte necesare:

 • Cerere tip pentru autorizație de construire conform ordinului;
 • Anexă tip la cerere, completată de proiectant;
 • Dovada achitării taxei de autorizare;
 • Extras de carte funciară (original și copie) nu mai veche de 30 de zile sau certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, sau contract de concesiune;
 • Certificat de urbanism (copie) în termen de valabilitate și corelat cu obiectul cererii de autorizare;
 • Avizele și studiile solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Documentația tehnică în minim 2 exemplare;
 • Piese scrise;
 • Piese desenate;
 • Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării;
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecatorești.

 
OBȚINEREA VIZEI PE SCHIȚA DE DEZMEMBRARE

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Plan încadrare în zonă scara 1:1.000;
 • Schița de dezmembrare 3 exemplare calc, 1 exemplar xero-copie cu următoarele înscrisuri:
      - medalion scara 1:2.880 sau 1:1.440
      - detaliu plan cadastral scara 1:1.000
      - identificare parcelă - intravilan
      - fișa bunului imobil
 • Dovada achitării taxei de viză schiță de dezmembrare 5 lei.

 
ELIBERAREA ADEVERINȚELOR DE NOTARE ÎN C.F.
 

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Schița cadastrală vizată de OCOT (Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Maramureș) și Primăria Borşa - după caz;
 • Extras CF actualizat;
 • Copie autorizație de construire;
 • Contract de concesiune (după caz);
 • Dovada achitării taxei de concesiune;
 • Timbru fiscal 2 lei;
 • Dovada plății taxei regularizare eliberată de inspector;
 • Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării.

NOTĂ: Pozițiile 5 și 6 valabile pentru notări de garaje sau alte construcții executate pe terenul statului român.

 
OBȚINEREA AVIZULUI DE PRINCIPIU
 

Acte necesare:

 • Cerere tipizată sau de mână care să cuprindă obiectul de activitate, orarul de funcționare și numărul de telefon;
 • Documentul care atestă dreptul de folosire al spațiului unde își desfășoară activitatea agentul economic (ex. contract de vânzare-cumparare, titlul de proprietate, coala C.F., contract de închiriere avizat de Administrația Finanţelor Publice Vişeu de Sus, contract de locație, etc.);
 • Plan de situație + releveu;
 • Acceptul vecinilor și al asociației de locatari pentru spații situate în blocuri de locuințe sau pentru case acceptul vecinilor de pe o rază de 50 m (Tabel cu acordul vecinilor download  sau de la biroul Urbanism din cadrul Primariei);
 • Copie după autorizația de construcție pentru accesul din exterior la spațiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuit, acolo unde este cazul;
 • Copie statut sau autorizație de independent sau asociație familială, certificat de înregistrare și acte adiționale referitoare la spațiul pentru care solicită autorizarea (după caz).

 
ADEVERINȚA DE INTRAVILAN

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Schița de dezmembrare a terenului, vizată de OCOT (Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Maramureș);
 • Extras C.F. actualizat (sau titlu de proprietate al terenului);
 • Timbru fiscal 2 lei.
   

Contact:

Urbanism şi amenajare teritorială: 0262/342.322 (int. 113) 

Persoane de contact:

 • Stetco Adrian - Tel. 0755/012.517
 • Mihali Marius - Tel. 0740/854.813 
Actualizat la data de: 05/12/2019

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...