Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

17.09.2019

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de MANAGER PROIECT cu timp parțial 4 ore/zi, în cadrul proiectului "EDU@1000 Șanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borșa și Vișeu de Sus"

Informații concurs
Tip Concurs Recrutare pe funcții contractuale
Data de susținere a interviului 09.10.2019 ora 10:00
Locația de desfășurare a concursului Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1 A
Stare concurs Programat
Observații suplimentare

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            -  candidatii trebuie sa indeplineasca   conditiile generale prevazute de art.3 din Dispozitia primarului oasului Borsa inregistrata cu  nr.406/2018 privind  Procedura de recrutare si selectie pentru incadrarea de personal cu contract de munca pe perioada determinata , pe posturi in afara organigramei, in vederea  desfasurarii de activitati in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie pentru concurs :

  1. Manualul beneficiarului POCU;
  2. Cererea de Finantare         

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Borșa, Cam. 15 Birou Resurse Umane în perioada 17.09.2019 - 24.09.2019, până la ora 16:00. Detalii în Anunțul Atașat

Concurs afișat la data de 17.09.2019 ora 09:00


Actualizat la data de: 17/09/2019