Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

11.10.2019

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere, vacante, de ȘEF SERVICIU în cadrul Serviciului Cultură Borșa

Informații concurs
Tip Concurs Recrutare pe funcții contractuale
Data de susținere a probei scrise 04.11.2019 ora 10:00
Locația de desfășurare a concursului Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1 A
Stare concurs Programat
Observații suplimentare

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            Candidatii trebuie sa indeplineasca

conditiile generale prevazute de art.3 din Legea nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CONDITII  DE PARTICIPARE  SPECIFICE:

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
 superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor administrative;juridice sau economice;
- Studii de master – specializare administratie publica;
- Curs de calificare/perfecționare de  manager dovedite cu diplomă/certificat;
- Experiență în functii de conducere – minimum 1 an;

Bibliografie pentru concurs :
1. Constitutia Romaniei;
2.  ORODANTA DE URGENTA nr. 118 privind infiintarea, organizarea si
              desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
3.  OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, partea VI si VII;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. O.g. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Borșa, Cam. 15 Birou Resurse Umane în perioada 11.10.2019 - 24.10.2019. Detalii în Anunțul Atașat

Concurs afișat la data de 11.10.2019 ora 09:00

 Rezultate Concurs

Rezultate Selecție Dosare

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Rezultat probă
Tomoioagă Antonia Șef Serviciu Serviciul Cultură Borșa Primăria Borșa ADMIS

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 28.10.2019 ora 12:00

Rezultate probă scrisă

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Punctaj obținut Rezultat probă
Tomoioagă Antonia Șef Serviciu Serviciul Cultură Borșa Primăria Borșa 90 puncte ADMIS

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 04.11.2019 ora 13:00

Rezultate Probă Interviu

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Punctaj obținut Rezultat probă
Tomoioagă Antonia Șef Serviciu Serviciul Cultură Borșa Primăria Borșa 95 puncte ADMIS

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 08.11.2019 ora 12:00

Rezultate Finale

Nume Prenume Detalii Funcție Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
Tomoioagă Antonia Șef Serviciu 90.00 puncte 95.00 puncte 92.50 puncte ADMIS

Observatii:

 

Rezultate afișate la data de 11.11.2019 ora 13:00Actualizat la data de: 13/11/2019