Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

03.10.2019-Sofer

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de ȘOFER în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Informații concurs
Tip Concurs Recrutare pe funcții contractuale
Data de susținere a probei scrise 25.10.2019 ora 10:00
Locația de desfășurare a concursului Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1 A
Stare concurs Programat
Observații suplimentare

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            Candidatii trebuie sa indeplineasca

Conditiile generale prevazute de art.3 din Legea nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII  DE PARTICIPARE  SPECIFICE:

                        - studii medii sau generale ;

                        - minim 5 ani vechime in functia de sofer;

                   - permis de conducere categoria B

      Bibliografie pentru concurs :

  1. OUG NR.195 /2002 , circulatia pe drumurile publice – Cod rutier , cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, partea VI si VII.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Borșa, Cam. 15 Birou Resurse Umane în perioada 03.10.2019 - 17.10.2019. Detalii în Anunțul Atașat

Concurs afișat la data de 03.10.2019 ora 09:00

 Rezultate Concurs

Rezultate Selecție Dosare

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Rezultat probă
Ștețcu Ion Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A ADMIS
Danci Paul Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A ADMIS
Mihali Ion Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A RESPINS / Nu îndeplinește condiția minim 5 ani vechime în funcția de șofer
Anghel Ionuț Gabriel Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A RESPINS / Nu îndeplinește condiția minim 5 ani vechime în funcția de șofer
Danci Ștefan Raul Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A RESPINS / Nu îndeplinește condiția minim 5 ani vechime în funcția de șofer

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 21.10.2019 ora 14:00

Rezultate probă scrisă

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Punctaj obținut Rezultat probă
Ștețcu Ion Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A 28.00 puncte RESPINS
Danci Paul Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A 75.33 puncte ADMIS

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 25.10.2019 ora 14:00

Rezultate probă interviu

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Punctaj obținut Rezultat probă
Danci Paul Șofer SPAS Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A 90.00 puncte ADMIS

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 31.10.2019 ora 11:00

Rezultate Finale

Nume Prenume Detalii Funcție Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat probă
Danci Paul Șofer SPAS 75.33 puncte 90.00 puncte 82.66 puncte ADMIS

Rezultate afișate la data de 01.11.2019 ora 12:00Actualizat la data de: 10/11/2019