•  
 •  
 •  

 

Serviciul Evidența Populației

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BORȘA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Borșa, Str. Floare de Colț Nr. 1A; Cod Poștal: 435 200; Tel: 0262 / 342 322 Int. 112; Fax: 0262 / 342 864

CARTE DE IDENTITATE

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

VIZE DE REȘEDINȚĂ ALTE ACTE

 

Informații generale despre actul de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.
 
Termenul de valabilitate al Cărții de Identitate:
 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani; 
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; 
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
   

Termenul de eliberare al Cărții de Identitate: 

Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful S.P.C.L.E.P.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate stabilit la această dată este de 14 zile lucrătoare.

 

Pentru eliberarea unei noi Cărți de Identitate, actele se prezintă în ORIGINAL și copie xerox - nu se acceptă copii legalizate.
OBS. Dacă spațiul de locuit aparține unor instituții sau societăți comerciale, solicitantul va prezenta și un document emis de consiliul de adiministrație, în care să se precizeze că acesta este de accord cu stabilirea reședinței la adresa respectivă sau un contract de închiriere dat în formă autentică. Minorii, cu excepția celor cazați în internatele școlilor sau liceelor, se vor prezenta însotiți de unul dintre părinți sau alt reprezentant legal.

 

 1. Primul Act de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea Serviciului Public de Asistenţă Socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal;
 2. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal. Actul se prezintă în original;
 4. Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc.
 5. Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (original şi copie xerox) ;
 6. Chitanţa reprezentând contravaloarea Cărţii de Identitate. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 7. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa; Conform OUG 41/2016 eliberarea actului de identitate este scutită de taxă de timbru.

2. A doua Carte de Identitate la împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă și se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 2. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 3. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul se va prezenta personal, cu un act de identitate (Ex. În Cazul copiilor care nu au locuință proprietate personală și locuiesc pe domiciliul părinților, se va prezenta unul din părinți cu actul de identitate în original și va semna pe cerere, în fața lucrătorului de la ghișeu, acordul de primire în spațiu al copilului)
 4. declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 5. Chitanţa reprezentând contravaloarea Cărţii de Identitate. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 6. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa; Conform OUG 41/2016 eliberarea actului de identitate este scutită de taxă de timbru.

3. Eliberarea Cărții de Identitate la: Expirarea termenului de valabilitate, Preschimbare la cerere, Anularea documentului, Modificarea datelor de Stare Civilă, Schimbarea sexului sau a fizionomiei

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un nou act de identitate. 
DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 2. Cartea de Identitate veche, însoțită de Cartea de Alegător (dacă solicitantul a avut). Actele vor fi prezentate în original. Dacă unul din acte a fost pierdut sau furat, acest lucru va fi declarat, iar dacă actul va fi găsit ulterior, găsitorul are obligația să-l aducă și să-l predea lucrătorului SPCLEP BORȘA.
 3. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul se va prezenta personal, cu un act de identitate (Ex. În Cazul soțiilor care au domiciliul comun cu soțul, dacă soțul este titularul spațiului, acesta se va prezenta personal la ghișeu cu un act de identitate);
 5. În funcţie de statutul dvs. civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

  - Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original şi copie xerox);
  - Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi copii xerox);
  - Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (original şi copie xerox) sau Dispoziţia (original şi copie xerox) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:

 • numele şi/sau prenumele titularului;

 • prenumele părinţilor;

 • data sau locul naşterii;

 • sexul;

 1. Chitanţa reprezentând contravaloarea Cărţii de Identitate. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;

 2. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa (doar în cazul preschimbării la cerere sau în cazul eliberării Cărții de Identitate unei persoane care deținea Buletin de Identitate); În celelalte cazuri Conform OUG 41/2016 eliberarea actului de identitate este scutită de taxă de timbru.

 4. Eliberarea Cărții de Identitate la: Pierderea, Furtul, Distrugerea sau Deteriorarea Actului de Identitate deținut anterior

       În situaţiile enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani  cetăţenii sunt obligaţi  să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. 
        Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.
        Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
depabd.mai.gov.ro

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 2. Cartea de Identitate veche, însoțită de Cartea de Alegător(dacă solicitantul a avut) în cazul deteriorării . Actele vor fi prezentate în original.
 3. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul se va prezenta personal, cu un act de identitate (Ex. În Cazul soțiilor care au domiciliul comun cu soțul, dacă soțul este titularul spațiului, acesta se va prezenta personal la ghișeu cu un act de identitate)
 5. Dovada eliberată de la unitatea de poliție unde a fost declarat furtul, dacă este cazul (original şi copie xerox);
 6. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, (în cazul în care Cartea de Identitate veche și Cartea de Alegător veche a fost pierdută, furată sau deteriorată, astfel încât fotografia nu este lizibilă. Actul se va prezenta în original şi copie xerox);
 7. În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

  - Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original şi copie xerox);
  - Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi copii xerox);

 8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 9. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa;

OBS. Dacă actul pierdut sau furat va fi găsit ulterior, găsitorul are obligația să-l aducă și să-l predea lucrătorului SPCLEP BORȘA.

 

5. Eliberarea Cărții de Identitate la Schimbarea domiciliului din Străinătate în România

      Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

       La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

       În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau hotărârea judecătorescă prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecatoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.
       Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 2. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine (original şi copie xerox); pentru paşaport sunt necesare copii xerox ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 3. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul se va prezenta personal, cu un act de identitate;
 5. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original şi copie xerox); pentru paşaport sunt necesare copii xerox ale filei informatizate şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 6. În funcţie de statutul dvs. civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

  - Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original şi copie xerox);
  - Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi copii xerox);

 7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 8. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa;

6. Eliberarea Cărții de Identitate la Dobândirea Cetățeniei Române

       Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse si legalizate.

       Solicitanţii a caror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

       În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul in România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

       La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 2. Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
 3. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 4. Permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România (original şi copie xerox);
 5. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: actul de identitate sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, etc.
 6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul se va prezenta personal, cu un act de identitate;
 7. În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

  - Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original şi copie xerox);
  - Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi copii xerox);

 8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 9. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa;

7. Eliberarea Cărții de Identitate la schimbarea domiciliului din Străinătate în România

       DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 2. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 3. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original şi copie xerox);
 4. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine (original);
 5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul se va prezenta personal, cu un act de identitate;
 6. În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

  - Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original şi copie xerox);
  - Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
  - Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi copii xerox);

 7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 8. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa; 

CONTACT:

Tel. 0262 / 342 322

 • int. 112 - Evidența Populației

Fax. 0262 / 342 864
 
PROGRAM  CU PUBLICUL:
Evidența Populației:

 • Luni – Joi: 8.30 – 16.00
 • Vineri - 8.30 - 14.00
 • Pauză de masă: 12.00 – 13.00

 PERSONAL

 • Agent Șef STEȚCO TOADER - Inspector Evidența populației
 • DANCIU NELU - Consilier Evidența Populației
    
   

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...