Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Hotarari Consiliu Local Borsa 2020

HCL 1/2020 privind aprobarea participării orașului Borșa în cadrul programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului prin Ordinul 1305/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice


HCL 2/2020 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 7742 mp, situat în localitatea Borșa, Str. Lăzuci Nr. 2, identificat cu nr. Cadastral 56702, în imobilul în suprafața de 4800 mp identificat cu nr. Cadastral 58022 și imobilul în suprafața de 2942 mp identificat cu nr. Cadastral 58023, proprietatea publică a orașului Borșa, conform referatului de dezmembrare nr. 7353/27.06.2019


HCL 3/2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa" și aprobarea sumei de 23.135.132,69 lei cu TVA din bugetul local


HCL 4/2020 privind înființarea Serviciului de Dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Borșa, fără personalitate juridică, în cadrul Serviciului de Utilități Publice Borșa, entitate aflată în subordinea Consiliului Local Borșa și darea în administrație către Serviciul de Utilități Publice Borșa a acestor activități, precum și aprobarea actualizării Regulamentului de desfășurare, a Caietului de Sarcini al Serviciului de Utilități Publice Borșa


HCL 5/2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din raza teritorială a orașului Borșa pentru anul școlar 2020-2021


HCL 6/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică a imobilului de natură teren intravilan în suprafața de 29 mp, situat în orașul Borșa, Str. Decebal, identificat în CF 58809 cu nr. cadastral 58809 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 7/2020 privind invalidarea mandatului de consilier al domnului Mihali Vasile Cristian din partea Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliului Local Borșa


HCL 8/2020 privind modificarea HCL 39/2016 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate


HCL 9/2020 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019


HCL 10/2020 privind aprobarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2020


HCL 11/2020 privind modificarea HCL 82/2019 privind desemarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza orașului Borșa


HCL 12/2020 privind respingerea plângerii prealabile nr. 1265/22.01.2020 formulată de d-l Timiș Traian Remus împotriva HCL 1/2020 privind aprobarea participării orașului Borșa în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, împotriva HCL 2/2020 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 7742 mp, situat în localitatea Borșa, Str. Lăzuci Nr. 2, identificat cu nr. Cadastral 56702 și împotriva HCL 3/2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa"


HCL 13/2020 privind aprobarea contractului de cesiune privitor la contractul de închiriere nr. 9793/09.05.2019 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Timiș Bogdan având ca obiect închirierea pășunii Gardina


HCL 14/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa pentru suprafața de 232 mp teren de natură curți construcții, identificat în CF 58019 cu nr. cadastral 9987, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 163 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația teren Popasul Turiștilor


HCL 15/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața de 14 mp de natură curți construcții, identificat în CF 58941 cu nr. topo. 250/2/2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația teren Popasul Turiștilor, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 16/2020 privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ teritorială a UAT Borșa-Maramureș


HCL 17/2020  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului a imobilului de natură teren intravilan în suprafața de 4800 mp identificat cu nr. Cadastral 58022, situat în localitatea Borșa, Strada Lăzuci Nr. 2, aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a acestei suprafețe de teren și a raportului de evaluare întocmit de expert evaluator Timiș Maria


HCL 18/2020 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Borșa, județul Maramureș


HCL 19/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare ți funcționare al Consiliului Local al orașului Borșa


HCL 20/2020 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019 pentru Ocolul Silvic Alpina Borșa RA


HCL 21/2020 privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior din pădurile proprietatea orașului Borșa, ce urmează a se exploata în cursul anului 2020


HCL 22/2020 privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos, din pădurea proprietatea orașului, pentru agenții economici și pentru populație pe anul 2020


HCL 23/2020 privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borșa RA pe anul 2020


HCL 24/2020 privind angajarea Societății de avocatură Chirita si Asociatii în vederea asistării și reprezentării instituției noastre în dosarul penal aflat pe rolul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție format ca urmare a declinării de competent de către DNA a dosarului nr. 515/P/2019


HCL 25/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa, pentru suprafața totală de 81 mp teren aferent Alimentara Rotundu, imobil identificat în CF 55961 cu nr. CAD 55961, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 155 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația ,,Teren Rotundu și fundație dispensar"


HCL 26/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 149 mp teren aferent Alimentara Rotundu, imobil identificat în CF 54158 cu nr. Topo. 6846/1/1, 6846/1/3, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 155 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația ,,Teren Rotundu și fundație dispensar"


HCL 27/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 68 mp teren aferent Alimentara Rotundu, imobil identificat în CF 56883 cu nr. cad. 56883, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 155 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația ,,Teren Rotundu și fundație dispensar"


HCL 28/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 246 mp teren, din care suprafața de 112 mp având categoria de folosință curți construcții și suprafața de 134 mp fâneață, situat în Borșa str. Victoriei nr. 53A, imobil identificat cu nr. topo. 661/1/1/2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 165 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația ,,Teren strada Victoriei" (Gura Pietroasei, Casa Gonda)


HCL 29/2020 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 650 mp, situat în localitatea Borșa, identificat cu nr. Cadastral 52604, în imobilul în suprafața de 221 mp identificat cu nr. Cadastral 58977 și imobilul în suprafața de 429 mp identificat cu nr. Cadastral 58978, proprietatea privată a orașului Borșa, conform referatului de dezmembrare nr. 2464/26.02.2020


HCL 30/2020 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 109/2014 și rectificarea CF 54204 nr. cad 54204 în sensul că imobilul de la B4 din această carte funciară, în suprafața de 593 mp, înscris provizoriu se va înscrie cu drept de proprietate în favoarea orașului Borșa


HCL 31/2020 privind actualizarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiul de Fezabilitate (SF) pentru proiectul ,,Reabilitate, înlocuire șarpantă și refațadizare clădire școală P+2E nr. 9, extindere P+2E și construire sală multifuncțională"


HCL 32/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața de 196 mp teren de natură curți construcții și fânețe, identificat în CF 51566 (CF vechi 7105) cu nr. topo. 1746/a/1/2 aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 171 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația teren lângă Școala nr. 1 Podul Vadului conform planului de amplasament și delimitare


HCL 33/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața de 32 mp teren de natură curți construcții, identificat în CF 58543 cu nr. topo. 968/2 aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația terenuri intravilane zona centrală la blocuri, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 34/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața de 22 mp teren de natură curți construcții, identificat în CF 54372 cu nr. topo. 710/3/3/12 aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația terenuri intravilane zona centrală la blocuri, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 35/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața de 14 mp teren de natură curți construcții, identificat în CF 54372 cu nr. topo. 710/3/3/12 aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația terenuri intravilane zona centrală la blocuri, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 36/2020 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața de 912 mp teren de natură curți construcții, identificat în CF 470 cu nr. topo. 529/15/2/6 aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 179 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, cu destinația teren strada Lăzuci, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 37/2020 privind aprobarea închirierii unui apartament din imobilul casa de locuit situat în localitatea Borșa, str. Lăzuci nr. 7, în vederea repartizării acestuia ca și locuință de serviciu pentru doamna Velniciuc Diana Mihaela, medic specialist medicina de laborator, încadrat la Spitalul de Recuperare Borșa, de la SC ALBROM SRL, cu sediul în orașul Borșa str. A. I. Cuza nr. 200


HCL 38/2020 privind aprobarea închirierii apartamentului nr. 5 din imobilul situat în localitatea Borșa, str. 22 Decembrie nr. 16 în vederea repartizării acestuia ca și locuință de serviciu pentru doamna Carp Viorica, medic pediatru încadrat la Spitalul de Recuperare Borșa, de la numiâii Danciu Claudiu și Viorica cu domiciliul în orașul Borșa, str. George Coșbuc nr. 34B


HCL 39/2020 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 11200/10.05.2017 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Timiș Marian cu domiciliul în orașul Borșa str. A. I. Cuza nr. 46 având ca obiect închirierea pășunii alpine Piciorul Vulpii în suprafața de 7,85 haActualizat la data de: 13/05/2020


Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...