Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

02.03.2020

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Salubrizare

Informații concurs
Tip Concurs Recrutare pe posturi vacante
Data de susținere a probei scrise 23.03.2020 ora 10:00
Locația de desfășurare a concursului Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1 A
Stare concurs Programat
Observații suplimentare

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            Candidatii trebuie sa indeplineasca

Conditiile generale prevazute de art.3 din Legea nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII  DE PARTICIPARE  SPECIFICE:

                        - studii generale ;

      Bibliografie pentru concurs :

  1. Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Borșa, Cam. 15 Birou Resurse Umane în perioada 02.03.2020 - 13.03.2020. Detalii în Anunțul Atașat

Concurs afișat la data de 02.03.2020 ora 09:00


Actualizat la data de: 02/03/2020