Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Hotarari Consiliu Local Borsa 2019

HCL 1/2019 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2019


HCL 2/2019 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2019


HCL 3/2019 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale aparținând domeniului public al orașului Borșa


HCL 4/2019 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 1689 mp, situat în localitatea Borșa, Strada Libertății, identificat cu nr. Cadastral 55917, în imobilul în suprafața de 105 mp identificat cu nr. Cadastral 56838 și în imobilul în suprafața de 1584 mp identificat cu nr. Cadastral 56839, proprietatea publică a orașului Borșa conform referatului de dezmembrare nr. 5735/25.05.2018


HCL 5/2019 privind identificarea, înscrierea și atibuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața de 31 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. Topo. 770/3/2/1 din CF 8767, cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 6/2019 privind scoaterea definitivă din fondul ferestier, cu compensare, a terenului în suprafața de 9994 mp situat în UP II (fost UP VII) ua 125 A = 356 mp, ua 126 B = 1531 mp, ua 125 N = 7107 mp și ua 101 Nn l = 1000 mp proprietatea publică a orașului, în vederea amenajării unei cariere de piatră, în condițiile legii


HCL 7/2019 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Borșa în cauza nr. 2053/336/2018 având ca obiect fond funciar în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, aflat în faza de fond pe rolul judecătoriei Dragomirești


HCL 8/2019 privind angajarea unui avocat să formuleze plângere penală împotriva persoanelor din cadrul Comisiei Locale de aplicare a Legilor fondului funciar care se fac vinovate cu privire la schimbarea poziției procesuale în anul 2012 în dosarul 2676/177/2010 având ca obiect revizuirea sentinței 217/2004 prin care s-a reconstituit suprafața de 17 000 ha teren cu vegetație forestieră în favoarea Asociației Composesorale Borșa


HCL 9/2019 privind încheierea unui contract de comodat între orașul Borșa și Asociația Susținem Spitalul de Recuperare Borșa - Sănătatea are Prioritate, având ca obiect o încăpere din imobilul situat în localitatea Borșa, strada Libertății nr. 46, județul Maramureș, din imobilul sediul Primăriei Vechi, făcând parte din domeniul public al orașului Borșa aprobat prin HCL 25/2001, poziția 81, înscris în Cartea Funciară nr. 53033 a orașului Borșa, cu număr cadastral 53033-C1, în vederea utilizării de către comodatar ca sediu social, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea prelungirii


HCL 10/2019 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 937 mp, din CF 3443 și din nr. Topo 7316/2, aferent străzii Priseci - Tronson 6, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 11/2019 privind utilizarea excedentului în suma de 300 067,66 lei rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 ca și sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare pe anul 2019 pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S+P+4E, Str. Aleea Tineretului nr. 7, Bl. A7-A8, oraș Borșa, jud. Maramureș; Str. Independenței Bl. 4, cart. Baia-Borșa, oraș Borșa, jud. Maramureș


HCL 12/2019 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2018


HCL 13/2019 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2018 pentru Ocolul SIlvic Alpina Borșa RA


HCL 14/2019 privind aprobarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru Serviciul de Utilități Publice Borșa, județul Maramureș


HCL 15/2019 privind respingerea plângerii prealabile formulată de d-l Apostol Gheorghe Marius împotriva HCL 84/2018 privind schimbarea din funcția de viceprimar al orașului Borșa a d-lui Timiș Traian Remus și împotriva HCL 85/2018 privind alegerea unui nou viceprimar


HCL 16/2019 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul orașului Borșa


HCL 17/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Apelor, în suprafața totală de 4771 mp, suprafața de 350 mp identificată din CF 2018 cu nr. topo. 3832/2, suprafața de 200 mp identificată din CF 6606 cu nr. topo. 3831, iar suprafața de 4221 mp fără date de CF, aparâinând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 18/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Energiei, în suprafața de 7899 mp, fără date de CF, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 19/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Filonului, în suprafața de 2585 mp, fără date de CF, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 20/2019 privind trecerea din domeniul public al orașului Borșa în domeniul public al județului Maramureș a terenului în suprafața de 15000 mp, înscris în CF 56981, identificat cu nr. cadastral 56981, cuprins la poziția 150 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 imobil aflat în administrarea Consiliului Județean Maramureș aferent proiectului ,,Centrul de Vizitare Parcul Național Munții Rodnei"


HCL 21/2019 privind aprobarea cumpărării de către orașul Borșa a suprafeței de 2210 mp, teren situat în extravilanul orașului Borșa din suprafața de 38025 mp, identificată cu nr. Cadastral 50236, înscris în CF 50236, având categoria de folosință fâneață, necesară pentru menajarea pârtiei de schi, de la SC ELLETI TRANZIT SRL, cu sediul în localitatea Borșa, str. Libertății nr. 20


HCL 22/2019 privind solicitarea trecerii unor imobile situate în orașul Borșa, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Recuperare Borșa, în domeniul public al orașului Borșa


HCL 23/2019 privind trecerea din domeniul public al orașului Borșa în domeniul privat a suprafeței de 14018 mp din CF 55785 cu nr. cadastral 55785 proprietatea orașului Borșa și constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra acestei suprafețe de teren în favoarea numiților Malec Lorica Cosmina și soțului Malec Marinică Petru cu domiciliul în orașul Borșa str. Brădet nr. 10, respectiv numiților Măgurean-Malec Georgeta cu domiciliul în orașul Borșa str. Brădet nr. 10 și soțului Măgurean-Malec Nicolae cu domiciliul în orașul Borșa str. Preluca Tătarilor nr. 16M


HCL 24/2019 privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, pășuni comunale, aparținând domeniului public sau privat al orașului Borșa, situate în extravilanul orașului Borșa, pentru pășunatul bovinelor și ovinelor


HCL 25/2019 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul orașului Borșa


HCL 26/2019 privind privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul orașului Borșa, județul Maramureș, pentru perioada 2019-2023


HCL 27/2019 privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială în anul 2019


HCL 28/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 787 mp, identificat din nr. Topo. 9042/2/2/6 din CF 50021 având categoria de folosință drum, aferent străzii Bogdan Vodă - Tronson 2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 29/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 2200 mp, din care suprafața de 1750 mp identificat din nr. Topo. 7790/3/18 din CF 56057 și suprafața de 450 mp identificată din nr. Topo. 7793/3 din CF 52962 având categoria de folosință drum, aferent străzii Dealul Râșilor, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam , conform planului de amplasament și delimitare


HCL 30/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 1606 mp fără date de CF, având categoria de folosință drum, aferent străzii Doamnei - Tronson 2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pâmânt sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 31/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 3190 mp, din care suprafața de 900 mp identificată din nr. Topo. 1749/4 din CF 50672 și suprafața de 2290 mp identificată din nr. Topo. 1746/b/24/3 din CF 50673, având categoria de folosință drum, aferent străzii Dragoș Vodă, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 32/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 2732 mp fără date de CF, având categoria de folosință drum, aferent străzii Garoafei, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pâmânt sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 33/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 747 mp, din care suprafața de  387 mp identificată din CF 211 și din nr. Topo. 221/4/2 și suprafața de 367 mp fără date de CF, având categoria de folosință drum, aferent străzii Libertății Tronson 1, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 34/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 7278 mp fără date de CF, având categoria de folosință drum, aferent străzii Obraței Tronson 1, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pâmânt sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 35/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 6083 mp fără date de CF, având categoria de folosință drum, aferent străzii Vasile Alecsandri Tronson 2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pâmânt sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 36/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 69 mp, situate pe str. 22 Decembrie, fără date de CF, având categoria de folosință curți construcții, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 123 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația teren la intersecția str. Victoria cu 22 Decembrie, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 37/2019 privind trecerea din domeniul public al orașului Borșa în domeniul public al județului Maramureș a terenului în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 53582, identificat cu nr. cadastral 53582, cuprins la poziția 178 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, imobil aflat în administrarea Consiliului Județean Maramureș aferentă Centrului de Colectare Deșeuri Voluminoase, obiectiv de investiții realizat în cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș"


HCL 38/2019 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe strada Preluca Tătarilor din orașul Borșa în suprafața de 1127 mp, aferent Școlii nr. 5 Complex și imobilul de natură clădire în regim P+E în suprfața de 386 mp, identificate din CF 2480 și din nr. Topo. 5059/4 care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, modificată prin HCL 32/2003, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 39/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totală de  1426 mp fără date de CF, având categoria de folosință drum, aferent stăzii Gruiul lui Dan Tronson 2, apartinând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația stăzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 40/2019 privind micșorarea suprafeței de 18659 mp la suprafața de 8863 mp a imobilului înscris în cartea funciară nr. 57465 identificat cu nr. Cadastral 57465, proprietatea orașului Borșa situate pe str. Dragoș Vodă, cu destinația teren Gară lângă CFR, cuprin în anexa 5 la la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 41/2019 privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea orașului pentru agenții economici prin licitație și pentru populație prin vânzare directă pe anul 2019


HCL 42/2019 privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borșa RA pe anul 2019


HCL 43/2019 privind aprobarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 44/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Introducere teren în intravilan pentru construire Telegondolă și Pârtie Olimpică de schi, orașul Borșa"


HCL 45/2019 privind identificarea, înscrierea provizorie și atribuire de număr cadastral pentru imobilul de natură teren situat pe strada Priseci din orașul Borșa, în suprafața de 2513 mp, aferent Pârtiei Olimpice, identificate din CF 4452 și din nr. Topo. 4852/4, care aparțin domeniului public al orașului Borșa la poziția 197 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 32/2003, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 46/2019 privind aprobarea actului adițional la contractul de închiriere nr. 15784/13.07.2017 încheiat între Consiliul Local Borșa și PFA Timiș Gheorghe, având ca obiect închirierea pășunii Izvorul Cailor Lot 2


HCL 47/2019 privind aprobarea organizării și desfășurării Festivalului Nopți de Sânziene ediția a XXXVII-a în 24 Iunie 2019 precum și a sumei necesare din bugetul local al orașului Borșa pentru organizarea acestui eveniment


HCL 48/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 49/2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, desemnarea coordonatorului echipei mobile și alocarea unui autoturism care să deservească transportul echipei mobile la intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din orașul Borșa


HCL 50/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului Public de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului


HCL 51/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire care urmează a fi practicate la vânzarea cantității de 5252 mc material lemnos din pădurea proprietatea orașului, pentru agenții economici, la următoarea licitație care va avea loc în 2019


HCL 52/2019 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 1972 mp și a imobilului de natură construcție în suprafața de 224 mp, identificate în CF 4362 din nr. topo. 2279/4, situate pe strada Runc cu destinația Școala de 4 ani Runc, cuprinse la poziția 106 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 53/2019 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 937 mp din CF 3443 și din nr. Topo. 7316/5, aferent străzii Priseci-Tronson 6 aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atensta prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat conform planului de amplasament și delimitare


HCL 54/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața de 100725 mp aferentă străzii Fântăna Stanchii ce deservește accesul care traversează pășunile situate pe UAT Borșa identificat din CF 52581 din nr. Topo. 9553/13 cu suprafața 18325 mp, din CF 51380 cu nr. Topo. 9564 cu suprafața de 15924 mp, din CF 50059 din nr. Topo. 7321/b/1/9/7/4/27/16/28 cu suprafața de 14282 mp, din CF 51381 din nr. Topo. 9565 cu suprafața de  9590 mp, din CF 6757 din nr. Topo. 9563/3/5 cu suprafața de 16756 mp și din CF 3755 din nr. Topo. 7346/1/5 cu suprafața de 25848 aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 150 din HCL 25/2001 atestat prin HG 934/2002


HCL 55/2019 privind modificarea HCL 82/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Borșa și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Borșa


HCL 56/2019 privind modificarea HCL 1/2019 privind aprobarea numărului deasistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2019


HCL 57/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 508 mp teren aferent curții blocului O2 și construcție în suprafața de 215 mp situat pe str. Libertății, din care suprafața de 161 mp teren și suprafața de 347 mp teren și construcție cu destinația bloc de locuințe (O2), cu 2 nivele (P+E), edificată în anul 1940 identificate în CF 29 din nr. Topo. 29/5, aparținând domeniului public al orașului Borșa conform HG 1244/2004,conform planului de amplasament și delimitare


HCL 58/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața de 29 mp, teren aferent curte blocuri situat pe str. Decebal identificat din CF 54872 din nr. Topo. 782/2/1 aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 59/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața de 146 mp, teren aferent curte blocuri situat pe str. 22 Decembrie identificat din CF 53651 din nr. Topo. 10352 aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 123 din anexa la HCL 25/2001 atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 60/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața de 3 mp, teren aferent curte blocuri situat pe str. Victoriei identificat din CF 55109 din nr. Topo. 628/2/2/6 aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 61/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 2134 mp, teren aferent Târgului de Animale, din care suprafața de 455 mp identificată din CF 58 cu nr. Topo. 60 și suprafața de 1679 mp teren compus din suprafața de 251 mp identificată în CF 53075, din nr. Topo. 49/a/2/2 și suprafața de 1428 mp fără date de CF, imobile aparținând domeniului public al orașului Borșa conform HG 1244/2004, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 62/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 63/2019 privind modificarea numărului maxim de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2019


HCL 64/2019 privind modificarea indicatorilor Tehnico-Economici ai Investiției și a Devizului General pentru obiectivul de investiții ,,Colector principal de colectare a apei uzate menajere și stație de epurare, în orașul Borșa, Jud. Maramureș


HCL 65/2019 privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ,,Întâlnirea borșenilor de pretutindeni", a III-a ediție în data de 15 August 2019, precum și a sumei necesare din bugetul local al orașului Borșa pentru oragnizarea acestui eveniment


HCL 66/2019 privind modificarea numărului maxim de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2019


HCL 67/2019 privind însușirea poziției procesuale, a conținutului întâmpinării, a apărării și a acetelor depuse la dosarul nr. 141/100/2019 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal


HCL 68/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 69/2019 privind cofinanțarea de la bugetul local cu suma de 1.171.481,5 lei pentru investiția ,,Extinderea rețelei electrice de distribuție publică în localitatea Borșa - zona Prislop, județul Maramureș", avizată favorabil în Comisia Tehnică SDEE Transilvania Nord - Sucursala Baia Mare


HCL 70/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 16/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Maramureș


HCL 71/2019 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Liceul Borșa a proiectului ,,Practica de azi, jobul de mâine"


HCL 72/2019 privind încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de administrație al OS ALPINA BORȘA RA a d-nei Danci Sallak Amalia Emoke prin demisie


HCL 73/2019 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale aparținând domeniului public al orașului Borșa


HCL 74/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 75/2019 privind solicitarea trecerii unor imobile situate în orașul Borșa, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Recuperare Borșa, în domeniul public al orașului Borșa


HCL 76/2019 privind respingerea plângerii prealabile formulată de d-l Timiș Traian Remus împotriva HCL 55/2019 privind modificarea HCL 82/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Borșa și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Borșa și împotriva HCL 56/2019 privind modificarea HCL 1/2019 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în cursul anului 2019


HCL 77/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața de 37 mp teren aferent curte blocuri, situat pe str.Libertății nr. 18, identificat din CF 52887 din nr. cadastral 10254, aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 172 din HCL 25/2001 atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 78/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului a suprafeței de 31 mp, identificată în CF 57512 cu nr. cadastral 57512, încetarea cu acordul părților a contractului de concesiune nr. 184 din 2004 încheiat între orașul Borșa și SC RADIMEX SRL, radierea dreptului de concesiune din evidențele de carte funciară și vânzarea directă a suprafeței de 31 mp, teren situat în orașul Borșa str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 57512, înscris în CF 57512, la SC RADIMEX SRL cu sediul în Borșa, str. Decebal nr. 2 bl. A2-A3, etaj Parter, reprezentată prin Dr. Radu Adrian


HCL 79/2019 privind încetarea cu acordul părților a dreptului de concesiune dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentic nr. 1196/04.04.2019, radierea dreptului de concesiune din evidențele de carte funciară de la sarcini și vânzarea directă a suprafeței de 23 mp, teren situat în orașul Borșa str. Libertății, identificat cu nr. cadastral 57509, înscris în CF 57509 la domnul Timiș Ștefan Sorin și soției Timiș Maria Mirela, cu domiciliul în orașul Borșa, str. Vasile Alecsandri nr. 168A


HCL 80/2019 privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare unor personalități care au lucrat în domeniul mineritului, care și-au adus contribuții la dezvoltarea orașului Borșa și a imaginii acestuia


HCL 81/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 82/2019 privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliul de administrație al unităților de învățământ de pe raza orașului Borșa


HCL 83/2019 privind aprobarea modificării structurii oraganizatorice a aparatului de specialitate a Primarului orașului Borșa


HCL 84/2019 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul primăriei orașului Borșa


HCL 85/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru suprafața totală de 776 mp teren aferent străzii Luceafărului, imobil identificat în CF 1527 din nr. Topo. 7152, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2202, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 86/2019 privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 171/29.08.2003 încheiat între orașul Borșa și AF CAMPAN DAVID DOREL având ca obiect concesionarea suprafeței de 29 mp teren situat pe str. Decebal, identificat din CF 54872, din nr. Topo. 782/2/1 aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 172 din HCL 25/2001, atestat prin HG 934/2002


HCL 87/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică a imobilului de natură teren intravilan în suprafața de 69 mp situat în orașul Borșa str. 22 Decembrie identificat în CF 58430, cu nr. cadastral 58430 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 88/2019 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Ocolului Silvic Alpina Borșa RA în cauza nr. 2055/336/2019 având ca obiect validare poprire în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, aflat pe rolul judecătoriei Dragomirești


HCL 89/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 90/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriior aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a orașului Borșa


HCL 91/2019 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 11325/11.05.2017 încheiat între Consiliul Local Borșa și Malec SIlvia cu domiciliul în orașul Borșa, str. Vișeuț nr. 4E, având ca obiect închirierea pășunii alpine Stâna Sasului în suprafața de 42 ha


HCL 92/2019 privind privind aprobarea prețurilor de pornire care urmează a fi practicate la vânzarea cantității de 4802 mc material lemnos pe picior din pădurea proprietatea orașului pentru agenții economici la licitațiile care vor avea loc în anul 2019


HCL 93/2019 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa" și aprobarea cofinanțării cu suma de 23.032.196,58 lei cu TVA din bugetul local


HCL 94/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019


HCL 95/2019 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Tomoioagă Antonia


HCL 96/2019 privind validarea mandatului de consilier a domnului Roman Gavrila din partea Partidului Social Democrat, în cadrul Consiliului Local Borșa


HCL 97/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ,,Reparaâii curente străzi în orașul Borșa, județul Maramureș": str. Brăder, Fântăna, Vișeuț, Repezii, Al. Tineretului, Zorilor, Nordului, Ștrandului, Popa Lupu Șandru, Vișeului, Păcii, Trandafirilor, Salcâmilor, Ion Creangă, Lăzuci, Eternității, Izvor, Borcutului, Țapinarilor


HCL 98/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 487 mp teren aferent străzii Căprioarei, identificată din CF 56752 și din nr. topo. 696569/3/2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 99/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 2110 mp teren aferent străzii Frunzei, din care suprafața de 1110 mp identificată din CF 3228 și din nr. topo. 6884/4, iar suprafața de 1000 mp identificată din CF 54747 și din nr. topo. 6887/8, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 100/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de priprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 10828 mp teren aferent străzii Repezii, fără date de carte funciară, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 101/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 1389 mp teren aferent străzii Rozelor (cu vechea denumire Răzoare) identificat din CF 53529 și din nr. topo. 6585, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 102/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 356 mp teren aferent străzii Stadionului - Lot 1, identificat din CF 51498 și din nr. topo. 6984/6, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 103/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 777 mp teren aferent străzii Stadionului - Lot 2, identificat din CF 51498 și din nr. topo. 6984/6, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 104/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 191 mp teren aferent străzii Stadionului - Lot 3, identificat din CF 51498 și din nr. topo. 6984/6, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 105/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 17 mp teren aferent curte blocuri situat pe str. Decebal, identificat din CF 8711 și din nr. topo. 782/2/3, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 atest prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 106/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 471 mp teren aferent străzii Unirii - Lot 1, identificat din CF 3256 și din nr. topo. 6976/4/4/3/2/2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 107/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 342 mp teren aferent străzii Unirii - Lot 2, identificat din CF 1454 și din nr. topo. 6917/2/3, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 108/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 707 mp teren aferent străzii Unirii - Lot 3, identificat din CF 6292 și din nr. topo. 6910/3, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 109/2019 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a orașului Borșa și atribuire de număr cadastral pentru suprafața totală de 597 mp teren aferent străzii Unirii - Lot 4, identificat din CF 55089 și din nr. topo. 6850/4/2/2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atest prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 110/2019 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș


HCL 111/2019 privind modificarea a trei funcții publice de execuție de inspector clasa I, grad profesional superior și a unei funcții publice de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal


HCL 112/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020


HCL 113/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Preluca Tătarilor FN proprietatea SC ELECTRICA DISTRIBUȚIE FDEE-TRANSILVANIA NORD SA, Sucursala Baia Mare, cu sediul în orașul Baia Mare, str. Victoriei nr. 64, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 114/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Moldovei Nr. 79, proprietatea domnului Focșa Ionel, cu domiciliul în orașul Borșa, str. Moldovei Nr. 79, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 115/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. 22 Decembrie Nr. 1A, proprietatea doamnei Grab Anca Liana, cu domiciliul în orașul Borșa, str. Decebal Nr. 5 Bl. A3 ap. 26, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 116/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Floare de Colț, bl. A6/19, Parter, Ap.3, proprietatea SC GRECU-PROD SRL, cu sediul în orașul Borșa, str. Libertății Nr. 127, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 117/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Decebal nr. 4, bl. A15 ap. 22 și ap. 24 proprietatea SC GRECU-PROD SRL, cu sediul în orașul Borșa, str. Libertății Nr. 127, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 118/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Minerilor nr. 84, proprietatea SC MODAM TRANSPORT SRL, cu sediul în orașul Borșa, str. Minerilor nr. 84, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 119/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Victoriei nr. 147D, proprietatea doamnei Radu Cornelia Tatiana, cu domiciliul în orașul Borșa, str. Fluturilor nr. 1, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 120/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Repezii nr. 1, proprietatea domnului Rizzotto Giovanni cu domiciliul în Italia, Provincia Brescia Isorella str. Alcide de Gasperi nr. 1, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 121/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Victoriei nr. 27, proprietatea domnului Roman Gheorghe cu domiciliul în orașul Borșa, str. Victoriei nr. 62D, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 122/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Prisăci nr. 1B, proprietatea SC TIMBUT RIVER SRL, cu sediul în orașul Borșa, str. Viilor nr. 9B, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 123/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Borșa  str. Victoriei nr. 21, proprietatea domnului Timiș Petru Gheorghe cu domiciliul în orașul Borșa, str. Unirii nr. 64A, care se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, dată fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin programul aprobat prin HCL 76/2017


HCL 124/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2019



Actualizat la data de: 04/02/2020


Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...