Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

16.10.2019

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, de INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Buget Contabilitate

Informații concurs
Tip Concurs Recrutare pe funcții publice de execuție
Data de susținere a probei scrise 15.11.2019 ora 10:00
Locația de desfășurare a concursului Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1 A
Stare concurs Programat
Observații suplimentare

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

           Conditii generale : 
-candidaţii trebuie să îndeplinească  conditiile prevăzute de art.465 alin (1)  din  OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta  de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere  medical si psihologic sa exercite o functie publica.Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical  de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata  prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime  in specialitate prevazute
 de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indeplineste  conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei,infractiuni de fals ori a unor infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o  incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i)nu i- a fost interzis  dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita
profesia  ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita  dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al securitatii  sau colaborator al acestuia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.


          Conditii specifice :
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic , specializare contabilitate si informatica de gestiune;.
- vechime in specialitatea studiilor minim 1 an.

         BIBLIOGRAFIA :
 1)  Constitutia Romaniei;
 2) OUG  nr.57 /2019 , privind Codul administrativ- Partea VI-a si Partea a –VII –a ;
 3)  Legea nr.82 /  1991 Legea Contabilitatii ,r4 , cu modificările şi completările ulterioare;
  4) O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002;
  5) Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Borșa, Cam. 15 Birou Resurse Umane în perioada 16.10.2019 - 04.11.2019. Detalii în Anunțul Atașat

Concurs afișat la data de 16.10.2019 ora 08:00

 Rezultate Concurs

Rezultate Selecție Dosare

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Rezultat probă
Mihali Rodica Inspector/Birou Buget Contabilitate Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A ADMIS
Apostol Marius Inspector/Birou Buget Contabilitate Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A ADMIS

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 07.11.2019 ora 11:30

Rezultate probă scrisă

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Punctaj obținut Rezultat probă
Mihali Rodica Inspector/Birou Buget Contabilitate Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A 79.83 puncte ADMIS
Apostol Marius Inspector/Birou Buget Contabilitate Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A   Neprezentat

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 15.11.2019 ora 13:30

Rezultate Probă Interviu

Nume Prenume Detalii Funcție Detalii Instituție Punctaj obținut Rezultat probă
Mihali Rodica Inspector/Birou Buget Contabilitate Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A 96.00 puncte ADMIS

Observatii:
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1A.

Rezultate afișate la data de 20.11.2019 ora 12:00

Rezultate Finale

Nume Prenume Detalii Funcție Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
Mihali Rodica Inspector/Birou Buget Contabilitate 79.33 puncte 96.00 puncte 175.33 puncte ADMIS

Observatii:

 

Rezultate afișate la data de 21.11.2019 ora 14:00Actualizat la data de: 16/10/2019